Shop AKT Techno cung cấp thiết bị hãng IDEC

Khách hàng tham khảo các Model của hãng dưới có nhu cầu liên hệ với chúng tôi

RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A230,

RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12,

RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,

RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,

RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,

RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,

RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,                   

RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48,

RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A240,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,

RJ2S-CL-A230,RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,

RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110,RJ2S-C-A120,

RJ2S-C-A220,RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,

RJ2S-C-D100,RJ2S-CLD-D12,RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48,RJ2S-CLD-D100,

RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,

RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,

RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110,

RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,

RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240,RU2S-A24,RU2S-A100,

RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12RU2S-D24,RU2S-D48,

RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110,RU2S-R-A200,RU2S-R-A220,

RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,

RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24,RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,

RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,

RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110,RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,

RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,

RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,

RU2S-C-D110,RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,

RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,

RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220,RU2S-NF-D6,

RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24,

RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200R,U2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,

RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24,

RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12,

RU4S-D24,RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100,RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,

RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48,

RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110,

RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24,

RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200,

RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12,RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48,

RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110,

RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,

RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,

RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,

RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,

RU42S-A200,RU42S-A220,RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,

RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200,

RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48,

RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,

RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12,

RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,

RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,

RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,

RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,

RU42S-NF-A110,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6,

RU42S-NF-D12,RU42S-NF-D24,RU42S-NF-D48,RU42S-NF-D100,

RU42S-NF-D110,RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,

RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,

RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,

RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,

RR3PA-ULC,RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD,

RH2B-U,RH2B-U,LRH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD,

RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL,

RH3B-ULC,RH3B-D,RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,RH4B-U,

H4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC,RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,RH4V2-U,

RH4V2-UL,RH4V2-UD,RM2S-U,RM2S-UL,RM2S-UC,RM2S-UT,RM2S-UD,

RM2S-ULD,RM2V-U,RM2V-UL,RY2S-U,RY2S-UL,RY2S-UT,RY2S-UD,RY22S-U,RY22S-UL,RY22S-UT,RY22S-UD,RY4S-U,RY4S-UL,RY4S-UC,RY4S-ULC,

RY4S-UT,RY4S-UD,RY4S-ULD,RY42S-U,RY42S-UL,RY42S-UT,RY42S-UD,

RY2V-U,RY2V-UL,RY2V-UD,RY22V-U,RY22V-UL,RY22V-UD,RY4V-U,

RY4V-UL,RY42V-U,RY42V-UL,RR2KP-U,RR2KP-UC,RH2LB-U,RH2LV-U,

RY2KS-U,RY2KS-UC,BN-W/BNH-W,BA,BN10W,BN15MW,BN15LW,BN30W,

BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,BNH30W,BNH40W,BNH50W,

BN75W,BN100W,BN150W,BN200BW,BN200NW,BN300BW,BN300NW,

BN400BW,BN400NW,BN500BW,BN500NW,BN600NW,BNT20,BNF10S,BNF10N,

BND15W,BND15LW,BNDH15W,BNDH15LW,BN15MWT,BN15LWT,BND15WT,

BN15MC,BNH15MWT,BNH15LWT,BNHD15WT,BN10W,BN15MW,BN15LW,

BN30W,BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,BNH30W,BNH40W,

BNH50W,BN75W,BN100W,BN150W,BN400BW2,BN200BW3,BN200BW4,

BN300BW2,BN300BW3,BN300BW4,BN400BW3,BN400BW4,BN200NW2,

BN200NW3,BN200NW4,BN300NW2,BN300NW3,BN300NW4,BN400NW2,

BN400NW3,BN400NW4,BN200BW2K,BN200BW3K,BN200BW4K,BN300BW2K,BN300BW3K,BN300BW4K,BN400BW2K,BN400BW3KBN400BW4K,

BN500BW2K,BN500BW3K,BN500BW4K,BN200NW2K,BN200NW3K,

BN200NW4K,BN300NW2K,BN300NW3K,BN300NW4K,BN400NW2K,

BN400NW3K,BN400NW4K,BN500NW2K,BN500NW3K,BN500NW4K,

BN600NW2K,BN600NW3K,BN600NW4K,BNT20,BNF10S,-BNF10N,- BND15W,

BNDH15W,BND15LW,BNDH15LW,BN15MWT,BNH15MWT,BND15WT,

BNKH15WT,BN15MC4,BN15MC8,  BN15MC10,BNE30W,BNE40W,BNE50W,

BNE75W,BNE100W,BNE1500W,BNE20,BNDE15W,BNDE15LW,BNDE15W2,

BNDE15LW2,BNCA1000,BNCP1000,BAA1000,BAP1000,BNJA1000,BNC230,

BNC330,BNC420,BNC520,BNC820,BNC910,BNC1000,BNC930,BNC230,

BNC240,BNM7,BNM9,BNM3,BNES15W,BNES30W,BNM5,BNMH1,BNCS230,

BNJ16,BNJ16B,BNJ16F,BNJ16FB,BNJ26W,BNJ26WB, BNJ26FW,BNJ26FWB,

BNJ46B,BNJ46F,BNJ46FB,BNJ56,BNJ56B,BNJ56F,BNF56FB,BND2,BNDL2,

BNR1,BNR2,BNN1,BA111T,BA211T,BA311T,BA411S,BA611S,BA711S,BA811S,

BA911S,BAF111SN-, BAF111SN-,BAF111SU ,BAT20,BAA1000,BAP1000,BNM7,

BNM9,BNM725,BNC220,BNC1230,BNC320,BNC520,BAC820,BNC92,BNL6 ,

BNL8,BAL2,BNR1,BNR2,BAN1,BAL3,PS5R,PS3N,PS3L,PS5R-A,PS5R-B,

PS5R-C,PS5R-D24, PS5R-E24,PS5R-Q24,PS5R-F24,PS5R-G24, BAA1000,

BAP1000,BNL5PN10,BNL6PN10,PS3N-A﹡A1N,PS3N-A﹡A2N,PS3N-B﹡A1N,

PS3N-B﹡A2N,PS3N-C﹡A1N,PS3N-C﹡A2NPS3N-D﹡A1N,PS3N-D﹡A2N,

PS3N-E﹡A1N,PS3N-E﹡A2N,PS3N-F﹡A1N,PS3N-F﹡A2N,PS9Z-3N1A,

PS9Z-3N1B,PS9Z-3N1C,PS9Z-3N1D,PS9Z-3N1E,PS3N-A,PS3N-B,PS3N-C,

PS3N-D,PS3N-E,PS3N-F,PS3L-A﹡AF,PS3L-B﹡AF,PS3L-D﹡AF,

PS3L-E﹡AF,PS3L-F﹡AF,PS3L-G24AF,BNL5,BNL6,HN1E-BV411R,

HN1-BU402R,HN1E-LV411QOR,HN1E-LV402QOR,HAU-0,HAV-27,TWST-T1,

HW1E-BV411R,HW1E-BV402R,HW1E-LV411Q0R,HW1E-LV402Q0R,HW-VL7,

HW1B-V301,HW1B-V311,HW1B-V302,HW1B-V322,HW1B-V401,HW1B-V411,

HW1B-V402,HW1B-V422,HW1B-V501,HW1B-V511,HW1B-V502,HW1B-V522,

HW1B-×401R,HW1B-×411R,HW1B-×402R,HW1B-×422R,HW1B-Y201,

HW1B-Y211,HW1B-Y202,HWAV-0 ,HWAV-27,HWAV-C27,HW1B-V401R-EMO,

HW1B-V411R-EMO,HW1B-V402R-EMO,HW1B-V422R-EMO,HW1×-BV401R,

HW1×-BV411R,HW1×-BV402R,NSA-0,HW9Z-W,HW9Z-G,HW9Z-PG,

HS5B-11B,HS5B-11NP,HS5B-O2B,HS5B-O2NP,HS9Z-A51,HS9Z-A51A,

HS9Z-A52,HS9Z-A52A,HS9Z-A55,MKDS3∕2,MKDS3/3,MKDS3/2-5.0,8

MKDS3/3-5.08,MKKDS3/2,MKKDS3/3,MKKDS3/2-5.08,MKKDS3/3-5.08,

MKKDSH3/2,MKKDSH3/3,MK3DSH3/2-5.08,MK3DSH3/3-5.08,MKDS1.5/2,

MKDS1.5/3,MKDS1.5/2-5.08,MKDS1.5/3-5.08,MKDSP1.5/2,MKDSP1.5/3,

MKDSP1.5/2-5.08,MKDSP1.5/3-5.08,SMKDSP1.5/2,SMKDSP1.5/3,

SMKDSP1.5/2-5.08,SMKDSP1.5/3-5.08,MKKDS1.5/2,MKKDS1.5/3,

MKKDS1.5/2-5.08,MKKDS1.5/3-50.8,MKDSN1.5/2,MKDSN1.5/3,

MKDSN1.5/2-5.08,MKDSN1.5/3-5.08,MKKDSN1.5/2,MKKDSN1.5/3,

MKKDSN1.5/2-5.08,MKKDSN1.5/3-5.08,MKKDSNH1.5/2-5.08,

MKKDSNH1.5/3-5.08,MKDSF3/2,MKDSF3/3,MKDSF3/2-5.08,MKDSF3/3-5.08,

GMKDS1.5/2,GMKDS1.5/3,GMKDS1.5/2-7.62,GMKDS1.5/3-7.62,GMKDS3/2,

GMKDS3/3,GMKDS3/3-7.62,GMKDS3/2-7.62,MKDS5/2-6.35,MKDS5/3-6.35,

MKDSV5/2-6.35,MKDSV5/3-6.62,MKDS5/2-6.35,MKDS5/3-6.35,MKDSV5/2-7.62,MKDSV5/3-7.62,MKDS5/2-9.5, MKDSV5/2-9.5,KMDSV5/3-9.5,KDS3-MT,KDS4,

KDSP4,FRONT2.5-H/SA5,FRONT2.5-H/SA10,FRONT2.5-V/SA5,

FRONT2.5-V/SA10,ZFKDS1-3.81,ZFKDS1-W-3.81,ZFKDSA1-6.35,

ZFKDSA1-W-6.35,ZFKDS1.5C-5.0,ZFKDSA1.5C-6.0,ZFKKDS1.5C-5.0,

ZFKKDSA1.5C-5.0L,ZFKKDS1.5C-6.0R,ZFKDS1.5-5.08,ZFKDS1.5-W-5.08,

ZFKDSA1.5-7.62ZFKDSA1.5-W-7.62RZ-ZFKDS1.5ZFKKDS1.5-5.08,

ZFKKDSA1.5-6.08,ZFK3DS1.5-5.08,ZFK3DSA1.5-6.08,ZFK3DSA1.5-5.08-DS,

ZFK4DS1.5-5.08,ZFK4DSA1.5-6.08,ZFKDS2.5-5.08,ZFKDS2.5-5.08-L,

ZFKDSA2.5-6.08-R,RZ-ZFKDS2.5,ZFKDS4-7.5,ZFKDSA4-9,RZ-ZFKDS4,

FL-ZFKDS4,FBSK2-7-5,FBSK3-7-5,FBSK4-7-5,FBSK5-7-5,FBSK10-7-5,

ZFKDS4-10,ZFKDSA4-9,RZ-ZFKDS4,FL-ZFKDS4,FBSK2-10,FBSK3-10,

FBSK4-10,FBSK5-10,FBSK10-10,FFKDS/H-2-54,FFKDS/V-2-54,

FFKDSA1/H-5.08,FFKDSA1/V-5.08,FFFKDS/H-3.81,FFKDSA1/H-6.35,

FFKDSA1/V6.35,FFKDS/H1-5.08,FFKDS/H2-5.08,FFKDSA1/H1-7.62,

FFKDSA1/H2-7.62,FFKDS/V1-5.08,FFKDS/V2-5.08,FFKDSA1/V1-7.62,

FK-MPT0.5/16-3.5,FK-MPT0.5/2-3-5-H,FK-MPT0.5/3-3-5-H,FK-MPT0.5/4-3-5-H,

FK-MPT0.5/5-3-5-H,FK-MPT0.5/6-3-5-H,FK-MPT0.5/7-3-5-H,FK-MPT0.5/8-3-5-H,FK-MPT0.5/9-3-5-H,FK-MPT0.5/10-3-5-H,FK-MPT0.5/11-3-5-H,

FK-MPT0.5/12-3-5-H,FK-MPT0.5/13-3-5-H,FK-MPT0.5/14-3-5-H,

FK-MPT0.5/15-3-5-H,FK-MPT0.5/16-3-5-H,FK-MPT0.5/2-ST-3.5,

FK-MPT0.5/3-ST-3.5,FK-MPT0.5/4-ST-3.5,FK-MPT0.5/5-ST-3.5,

FK-MPT0.5/6-ST-3.5,FK-MPT0.5/7-ST-3.5,FK-MPT0.5/9-ST-3.5,

FK-MPT0.5/9-ST-3.5,FK-MPT0.5/11-ST-3.5,FK-MPT0.5/12-ST-3.5,

FK-MPT0.5/13-ST-3.5,FK-MPT0.5/14-ST-3.5,FK-MPT0.5/15-ST-3.5,

FK-MPT0.5/16-ST-3.5,PST1.0/2-3-5,PST1.0/3-3-5,PST1.0/4-3-5,PST1.0/5-3-5,

PST1.0/6-3-5,PST1.0/7-3-5,PST1.0/8-3-5,PST1.0/9-3-5,PST1.0/10-3-5,

PST1.0/11-3-5,PST1.0/12-3-5,PST1.0/13-3-5,PST1.0/14-3-5,PST1.0/15-3-5,

PST1.0/16-3-5,QC0.5/2-ST-3.81, QC0.5/3-ST-3.81, QC0.5/4-ST-3.81,

QC0.5/5-ST-3.81, QC0.5/6-ST-3.81, QC0.5/7-ST-3.81, QC0.5/8-ST-3.81,

QC0.5/9-ST-3.81, QC0.5/10-ST-3.81, QC0.5/11-ST-3.81 ,

QC0.5/12-ST-3.81 ,QC0.5/13-ST-3.81 ,QC0.5/14-ST-3.81 ,QC0.5/15-ST-3.81 ,

QC0.5/16-ST-3.81 ,QC1/2-ST-5.08,QC1/3-ST-5.08,QC1/4-ST-5.08,QC1/5-ST-5.08,

QC1/6-ST-5.08,QC1/7-ST-5.08,QC1/8-ST-5.08,QC1/9-ST-5.08,QC1/10-ST-5.08,

QC1/11-ST-5.08,QC1/12-ST-5.08,QC1/13-ST-5.08,QC1/14-ST-5.08,QC1/15-ST-5.08,

QC1/17-ST-5.08,QC1/18-ST-5.08,MC1.5/2-ST-3.5,MC1.5/3-ST-3.5,MC1.5/4-ST-3.5,MC1.5/5-ST-3.5,MC1.5/6-ST-3.5,MC1.5/7-ST-3.5,MC1.5/8-ST-3.5,MC1.5/9-ST-3.5,

MC1.5/10-ST-3.5,MC1.5/11-ST-3.5,MC1.5/12-ST-3.5,MC1.5/13-ST-3.5,

MC1.5/14-ST-3.5,MC1.5/15-ST-3.5,MC1.5/16-ST-3.5,MC1.5/17-ST-3.5,

MC1.5/18-ST-3.5,MC1.5/19-ST-3.5,MC1.5/20-ST-3.5,MC1.5/2-ST-3.81,

MC1.5/3-ST-3.81,MC1.5/4-ST-3.81,MC1.5/5-ST-3.81,MC1.5/6-ST-3.81,

MC1.5/7-ST-3.81,MC1.5/8-ST-3.81,MC1.5/9-ST-3.81 ,MC1.5/10-ST-3.81,

MC1.5/11-ST-3.81,MC1.5/12-ST-3.81,MC1.5/13-ST-3.81,MC1.5/14-ST-3.81,

MC1.5/15-ST-3.81,MC1.5/16-ST-3.81,MC1.5/17-ST-3.81,MC1.5/18-ST-3.81,

MC1.5/19-ST-3.81,MC1.5/20-ST-3.81,MC1.5/2-STF-3.5,MC1.5/3-STF-3.5,

MC1.5/4-STF-3.5,MC1.5/5-STF-3.5,MC1.5/5-STF-3.5,MC1.5/5-STF-3.5,

MC1.5/7-STF-3.5,MC1.5/8-STF-3.5,MC1.5/9-STF-3.5,MC1.5/10-STF-3.5,

MC1.5/11-STF-3.5,MC1.5/12-STF-3.5,MC1.5/13-STF-3.5,MC1.5/14-STF-3.5,

MC1.5/15-STF-3.5,MC1.5/16-STF-3.5,MC1.5/17-STF-3.5,MC1.5/18-STF-3.5,

MC1.5/19-STF-3.5,MC1.5/20-STF-3.5,MC1.5/2-STF-3.81,MC1.5/3-STF-3.81,

MC1.5/4-STF-3.81,MC1.5/5-STF-3.81,MC1.5/6-STF-3.81,MC1.5/7-STF-3.81,

MC1.5/8-STF-3.81,MC1.5/9-STF-3.81,MC1.5/10-STF-3.81,MC1.5/11-STF-3.81,

MC1.5/12-STF-3.81,MC1.5/13-STF-3.81,MC1.5/14-STF-3.81,MC1.5/15-STF-3.81,

MC1.5/16-STF-3.81,MC1.5/17-STF-3.81,MC1.5/18-STF-3.81,MC1.5/19-STF-3.81,MC1.5/20-STF-3.81,MCVR1.5/2-ST-3.5,MCVR1.5/3-ST-3.5,MCVR1.5/4-ST-3.5,

MCVR1.5/5-ST-3.5,MCVR1.5/6-ST-3.5,MCVR1.5/7-ST-3.5,MCVR1.5/8-ST-3.5,

MCVR1.5/9-ST-3.5,MCVR1.5/10-ST-3.5,MCVR1.5/11-ST-3.5,MCVR1.5/12-ST-3.5,

MCVR1.5/13-ST-3.5,MCVR1.5/14-ST-3.5,MCVR1.5/15-ST-3.5,MCVR1.5/16-ST-3.5,MCVR1.5/2-ST-3.81,MCVR1.5/3-ST-3.81,MCVR1.5/4-ST-3.81,

MCVR1.5/5-ST-3.81,MCVR1.5/6-ST-3.81,MCVR1.5/7-ST-3.81,

MCVR1.5/8-ST-3.81,MCVR1.5/9-ST-3.81,MCVR1.5/10-ST-3.81,

MCVR1.5/11-ST-3.81,MCVR1.5/12-ST-3.81,MCVR1.5/13-ST-3.81,

MCVR1.5/14-ST-3.81,MCVR1.5/15-ST-3.81,MCVR1.5/16-ST-3.81,

MCVR1.5/2-STF-3.5,MCVR1.5/3-STF-3.5,MCVR1.5/4-STF-3.5,

MCVR1.5/5-STF-3.5,MCVR1.5/6-STF-3.5,MCVR1.5/7-STF-3.5,

MCVR1.5/8-STF-3.5,MCVR1.5/9-STF-3.5,MCVR1.5/10-STF-3.5,

MCVR1.5/11-STF-3.5,MCVR1.5/12-STF-3.5,MCVR1.5/13-STF-3.5,

MCVR1.5/14-STF-3.5,MCVR1.5/15-STF-3.5,MCVR1.5/16-STF-3.5,

MCVR1.5/2-STF-3.81,MCVR1.5/3-STF-3.81,MCVR1.5/4-STF-3.81,

MCVR1.5/5-STF-3.81,MCVR1.5/6-STF-3.81,MCVR1.5/7-STF-3.81,

MCVR1.5/8-STF-3.81,MCVR1.5/9-STF-3.81,MCVR1.5/10-STF-3.81,

MCVR1.5/11-STF-3.81,MCVR1.5/12-STF-3.81,MCVR1.5/13-STF-3.81,

MCVR1.5/14-STF-3.81,MCVR1.5/15-STF-3.81,MCVR1.5/16-STF-3.8,

MCVW1.5/2-ST-3.5,MCVW1.5/3-ST-3.5,MCVW1.5/4-ST-3.5,MCVW1.5/5-ST-3.5,

MCVW1.5/6-ST-3.5,MCVW1.5/7-ST-3.5,MCVW1.5/8-ST-3.5,MCVW1.5/9-ST-3.5,

MCVW1.5/10-ST-3.5,MCVW1.5/11-ST-3.5,MCVW1.5/12-ST-3.5,

MCVW1.5/13-ST-3.5,MCVW1.5/14-ST-3.5,MCVW1.5/15-ST-3.5,

MCVW1.5/16-ST-3.5,MCVW1.5/2-ST-3.81,MCVW1.5/3-ST-3.81,

MCVW1.5/4-ST-3.81,MCVW1.5/5-ST-3.81,MCVW1.5/6-ST-3.81,

MCVW1.5/7-ST-3.81,MCVW1.5/8-ST-3.81,MCVW1.5/9-ST-3.81,

MCVW1.5/10-ST-3.81,MCVW1.5/11-ST-3.81,MCVW1.5/12-ST-3.81,

MCVW1.5/13-ST-3.81,MCVW1.5/14-ST-3.81,MCVW1.5/15-ST-3.81,

MCVW1.5/16-ST-3.81,MCVW1.5/3-STF-3.5,MCVW1.5/4-STF-3.5,

MCVW1.5/5-STF-3.5,MCVW1.5/6-STF-3.5,MCVW1.5/7-STF-3.5,

MCVW1.5/8-STF-3.5,MCVW1.5/9-STF-3.5,MCVW1.5/11-STF-3.5,

MCVW1.5/12-STF-3.5,MCVW1.5/13-STF-3.5,MCVW1.5/14-STF-3.5,

MCVW1.5/15-STF-3.5,MCVW1.5/16-STF-3.5,MCVW1.5/2-STF-3.81,

MCVW1.5/3-STF-3.81,MCVW1.5/4-STF-3.81,MCVW1.5/5-STF-3.81,

MCVW1.5/6-STF-3.81,MCVW1.5/7-STF-3.81,MCVW1.5/8-STF-3.81,

MCVW1.5/9-STF-3.81,MCVW1.5/10-STF-3.81,MCVW1.5/11-STF-3.81,

MCVW1.5/12-STF-3.81,MCVW1.5/13-STF-3.81,MCVW1.5/14-STF-3.81,

MCVW1.5/15-STF-3.81,MCVW1.5/16-STF-3.81,FK-MCP1.5/2-ST-3.5,

FK-MCP1.5/3-ST-3.5,FK-MCP1.5/4-ST-3.5,FK-MCP1.5/5-ST-3.5,FK-MCP1.5/6-ST,

FK-MCP1.5/8-ST-3.5,FK-MCP1.5/9-ST-3.5,FK-MCP1.5/10-ST-3.5,

FK-MCP1.5/11-ST-3.5,FK-MCP1.5/12-ST-3.5,FK-MCP1.5/13-ST-3.5,

FK-MCP1.5/14-ST-3.5,FK-MCP1.5/15-ST-3.5,FK-MCP1.5/16-ST-3.5,

FK-MCP1.5/17-ST-3.5,FK-MCP1.5/18-ST-3.5,FK-MCP1.5/19-ST-3.5,

FK-MCP1.5/20-ST-3.5,FK-MCP1.5/2-ST-3.81,FK-MCP1.5/3-ST-3.81,

FK-MCP1.5/4-ST-3.81,FK-MCP1.5/5-ST-3.81,FK-MCP1.5/6-ST-3.81,

FK-MCP1.5/7-ST-3.81,FK-MCP1.5/8-ST-3.81,FK-MCP1.5/9-ST-3.81,

FK-MCP1.5/10-ST-3.81,FK-MCP1.5/11-ST-3.81,FK-MCP1.5/12-ST-3.81,

FK-MCP1.5/13-ST-3.81,FK-MCP1.5/14-ST-3.81, FK-MCP1.5/16-ST-3.81,

FK-MCP1.5/17-ST-3.81,FK-MCP1.5/18-ST-3.81,FK-MCP1.5/19-ST-3.81,

FK-MCP1.5/20-ST-3.81,FK-MCP1.5/2-STF-3.5,FK-MCP1.5/3-STF-3.5,

FK-MCP1.5/4-STF-3.5,FK-MCP1.5/5-STF-3.5,FK-MCP1.5/6-STF-3.5,

FK-MCP1.5/7-STF-3.5,FK-MCP1.5/8-STF-3.5,FK-MCP1.5/9-STF-3.5,

FK-MCP1.5/10-STF-3.5,FK-MCP1.5/11-STF-3.5,FK-MCP1.5/12-STF-3.5,

FK-MCP1.5/13-STF-3.5,FK-MCP1.5/14-STF-3.5,FK-MCP1.5/15-STF-3.5,

FK-MCP1.5/16-STF-3.5,FK-MCP1.5/17-STF-3.5,FK-MCP1.5/18-STF-3.5,

FK-MCP1.5/19-STF-3.5,FK-MCP1.5/20-STF-3.5,FK-MCP1.5/2-STF-3.81,

FK-MCP1.5/3-STF-3.81,FK-MCP1.5/4-STF-3.81,FK-MCP1.5/5-STF-3.81,

FK-MCP1.5/6-STF-3.81,FK-MCP1.5/7-STF-3.81, FK-MCP1.5/8-STF-3.81,

FK-MCP1.5/9-STF-3.81,FK-MCP1.5/10-STF-3.81,FK-MCP1.5/11-STF-3.81,

FK-MCP1.5/12-STF-3.81,FK-MCP1.5/13-STF-3.81,FK-MCP1.5/14-STF-3.81,

FK-MCP1.5/15-STF-3.81,FK-MCP1.5/16-STF-3.81,FK-MCP1.5/17-STF-3.81,

FK-MCP1.5/18-STF-3.81,FK-MCP1.5/19-STF-3.81,FK-MCP1.5/20-STF-3.81,

MC1.5/2-G-3.5,MC1.5/3-G-3.5,MC1.5/4-G-3.5,MC1.5/5-G-3.5,MC1.5/6-G-3.5,

MC1.5/7-G-3.5,MC1.5/8-G-3.5,MC1.5/9-G-3.5,MC1.5/10-G-3.5,MC1.5/11-G-3.5,

MC1.5/12-G-3.5,MC1.5/13-G-3.5,MC1.5/14-G-3.5,MC1.5/15-G-3.5,

MC1.5/16-G-3.5,MC1.5/17-G-3.5,MC1.5/18-G-3.5,MC1.5/19-G-3.5,

MC1.5/20-G-3.5,MC1.5/2-G-3.81,MC1.5/3-G-3.81,MC1.5/4-G-3.81,

MC1.5/5-G-3.81,MC1.5/5-G-3.81,MC1.5/6-G-3.81,MC1.5/7-G-3.81,

MC1.5/8-G-3.81,MC1.5/9-G-3.81,MC1.5/10-G-3.81,MC1.5/11-G-3.81,

MC1.5/12-G-3.81,MC1.5/13-G-3.81,MC1.5/14-G-3.81,MC1.5/15-G-3.81,

MC1.5/16-G-3.81,MC1.5/17-G-3.81,MC1.5/18-G-3.81,MC1.5/19-G-3.81,

MC1.5/20-G-3.81,MC1.5/2-GF-3.5,MC1.5/3-GF-3.5,MC1.5/4-GF-3.5,

MC1.5/5-GF-3.5,MC1.5/6-GF-3.5,MC1.5/7-GF-3.5,MC1.5/8-GF-3.5,

MC1.5/9-GF-3.5,MC1.5/10-GF-3.5,MC1.5/11-GF-3.5,MC1.5/12-GF-3.5,

MC1.5/13-GF-3.5,MC1.5/14-GF-3.5,MC1.5/15-GF-3.5,MC1.5/16-GF-3.5,

MC1.5/17-GF-3.5,MC1.5/18-GF-3.5,MC1.5/19-GF-3.5,MC1.5/20-GF-3.5,

MC1.5/2-GF-3.81,MC1.5/3-GF-3.81,MC1.5/4-GF-3.81,MC1.5/5-GF-3.81,

MC1.5/6-GF-3.81,MC1.5/7-GF-3.81,MC1.5/8-GF-3.81,MC1.5/9-GF-3.81,

MC1.5/10-GF-3.81,MC1.5/11-GF-3.81,MC1.5/12-GF-3.81,MC1.5/13-GF-3.81,

MC1.5/14-GF-3.81,MC1.5/15-GF-3.81,MC1.5/16-GF-3.81,MC1.5/17-GF-3.81,

MC1.5/18-GF-3.81,MC1.5/19-GF-3.81,MC1.5/20-GF-3.81,MCV1.5/2-G-3.5,

MCV1.5/3-G-3.5,MCV1.5/4-G-3.5,MCV1.5/5-G-3.5,MCV1.5/6-G-3.5,

MCV1.5/7-G-3.5,MCV1.5/8-G-3.5,MCV1.5/9-G-3.5,MCV1.5/10-G-3.5,

MCV1.5/11-G-3.5,MCV1.5/12-G-3.5,MCV1.5/13-G-3.5,MCV1.5/14-G-3.5,

MCV1.5/15-G-3.5,MCV1.5/16-G-3.5,MCV1.5/17-G-3.5,MCV1.5/18-G-3.5,

MCV1.5/19-G-3.5,MCV1.5/20-G-3.5,MCV1.5/2-G-3.81,MCV1.5/3-G-3.81,

MCV1.5/4-G-3.81,MCV1.5/5-G-3.81,MCV1.5/6-G-3.81,MCV1.5/7-G-3.81,

MCV1.5/8-G-3.81,MCV1.5/9-G-3.81,MCV1.5/10-G-3.81,MCV1.5/11-G-3.81,

MCV1.5/12-G-3.81,MCV1.5/13-G-3.81,MCV1.5/14-G-3.81,MCV1.5/15-G-3.81,

MCV1.5/16-G-3.81,MCV1.5/17-G-3.81,MCV1.5/18-G-3.81,MCV1.5/19-G-3.81,

MCV1.5/20-G-3.81,MCV1.5/2-GF-3.5,MCV1.5/3-GF-3.5,MCV1.5/4-GF-3.5,

MCV1.5/5-GF-3.5,MCV1.5/6-GF-3.5,MCV1.5/7-GF-3.5,MCV1.5/8-GF-3.5,

MCV1.5/9-GF-3.5,MCV1.5/10-GF-3.5,MCV1.5/11-GF-3.5,MCU1.5/2-GH-3.5,

MCD1.5/2-GF-3.81,MCD1.5/2-G1-3.81,MCD1.5/2-G1F-3.8,1MCDV1.5/2-GF-3.81,

MCDV1.5/2-G1-3.81,MCDV1.5/2-G1F-3.81,MSTB2.5/2-ST,FRONT-MSTB2.5/2-ST,MSTB2.5/2-STF,FRONT-MSTB2.5/2-STF,MVSTBR2.5/2-ST,MVSTBR2.5/2-STF,

MVSTBW2.5/2-ST,MVSTBW2.5/2-STF,IC2.5/2-ST-5.08,IC2.5/2-STF-5.08,

IC2.5/2-STGF-5.08,FKC2.5/2-ST,FKC2.5/2-STF,FKIC2.5/2-ST,FKIC2.5/2-STF,

FKCVR2.5/2-ST,FKCVR2.5/2-STF,FKCVW2.5/2-ST,FKCVW2.5/2-STF,

MSTB2.5/2-G,MSTBA2.5/2-G,MSTB2.5/2-GF,MSTBV2.5/2-G,MSTBVA2.5/2-G,

MSTBV2.5/2-GEH-5.08,MSTBV2.5/2-GF,MDSTB2.5/2-G,MDSTBA2.5/2-G,

MDSTB2.5/2-GF,MDSTB2.5/2-G1,MDSTBV2.5/2-G1,MDSTBV2.5/2-G,

MDSTBVA2.5/2-G,MDSTBV2.5/2-GF,IC2.5/2-G-5.08,IC2.5/2-GF-5.08,

GMSTB2.5/2-ST,GMSTB2.5/2-STF,GMSTBA2.5/2-G,GMSTB2.5/2-G,

GMSTBVA2.5/2-G,GMSTBV2.5/2-GF,PC4/2-ST-7.62,PC4/2-G-7.62,

PCV4/2-G-7.62,PC6/2-ST-10.16,PC6/2-STF-10.16,PC6/2-SG-10.16,PC6/2-GF-10.16,IC-DFR2,DFK-MSTB2.5/2-GF,DFK-MSTBA2.5/2-GF,MSTBVK2.5/2-G-5.08,

MSTBVK2.5/2-GF-5.08,UMSTBVK2.5/2-G-5.08,UMSTBVK2.5/2-GF-5.08,

KGG-MC1.5/6,KGG-MCSTB2.5,KGS-MSTB/2.5,CR-MSTB/CP-MSTB,

EBP2-5,MPS-MT1-S,MPS,PS,SK3.5/2.8,SK3.81/2.8,SK5/3.8,SK5.08/3.8,SK7.5/3.8,

SK7.62/3.8,RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,

RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230,RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,

RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12,RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,

RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,

RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,

RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,

RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,

RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,

RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S1-CD-D12,RJ1S-CD1-D24,

RJ1S-CD1-D48,RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLR-A110,RJ1S-CLR-A120,

RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240,RJ1S-CR-A110,

RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240,

RJ2S-CL-A12,RJ2S-CL-A24,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,

RJ2S-CL-A230,RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,

RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110,RJ2S-C-A120,

RJ2S-C-A220,RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,

RJ2S-C-D100,RJ2S-CLD-D12,RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48,RJ2S-CLD-D100,

RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,

RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,

RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110,

RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240,RU2S-A24,RU2S-A100,RU2S-A110,RU2S-A200,

RU2S-D6,RU2S-D12,RU2S-D24,RU2S-D48,RU2S-D110,RU2S-R-A100,

RU2S-R-A110,RU2S-R-A200,RU2S-R-A220,RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,

RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24,

RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,

RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110,

RU2S-CR-A200,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,

RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,

RU2S-NF-A200,RU2S-NF-D6,RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,

RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24,RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200,

RU2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,

RU2V-NF-D110,RU4S-A24,RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,

RU4S-D6,RU4S-D12,RU4S-D24,RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100,

RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,

RU4S-D-D48,RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,

RU4S-C-A110,RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,

RU4S-C-D24,RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,

RU4S-CR-A200,RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12,RU4S-CD-D24,

RU4S-CD-D48,RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,

RU4S-NF-A110,RU4S-NF-A200,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,

RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,

RU4V-NF-A200,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,RU4V-NF-D48,

RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,RU42S-A200,RU42S-D6,

RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,RU42S-D100,RU42S-D110, RU42S-R-A110,

RU42S-R-A200,RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,

RU42S-D-D48,RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,

RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,

RU42S-C-D12,RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,

RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,

RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,

RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,

RU42S-NF-A100,RU42S-NF-A110,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-D6,

RU42S-NF-D12,RU42S-NF-D24,RU42S-NF-D48,RU42S-NF-D100,

RU42S-NF-D110,RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,

RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,

RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,

RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,

RR3PA-ULC,RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD,

RH2B-U,RH2B-UL,RH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD,

RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL,

RH3B-UT,RH3B-ULC,RH3B-D,RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,

RH4B-U,RH4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC,RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,

RH4V2-U,RH4V2-UL,RH4V2-UD,RM2S-U,RM2S-UL,RM2S-UC,RM2S-UT,

RM2S-UD,RM2S-ULD,RM2V-U,RM2V-UL,RY2S-U,RY2S-UL,RY2S-UT,

RY2S-UD,RY22S-U,RY22S-UL,RY22S-UT,RY22S-UD,RY4S-U,RY4S-UL,

RY4S-UC,RY4S-ULC,RY4S-UT,RY4S-UD,RY4S-ULD,RY42S-U,RY42S-UL,

RY42S-UT,RY42S-UD,RY2V-U,RY2V-UL,RY2V-UD,RY22V-U,RY22V-UL,

RY22V-UD,RY4V-U,RY4V-UL,RY42V-U,RY42V-UL,RR2KP-U,RR2KP-UC,

RH2LB-U,RH2LV-U,RY2KS-U,RY2KS-UC,BN-W/BNH-W,BA,BN10W,BN15MW,

BN15LW,BN30W,BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,BNH30W,

BNH40W,BNH50W,BN75W,BN100W,BN150W,BN200BW,BN200NW,BN300BW,

BN300NW,BN400BW,BN400NW,BN500BW,BN500NW,BN600NW,BNT20,

BNF10S,BNF10N,BND15W,BND15LW,BNDH15W,BNDH15LW,BN15MWT,

BN15LWT,BND15WT,BN15MC,BNH15MWT,BNH15LWT,BNHD15WT,BN10W,

BN15MW,BN15LW,BN30W,BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,

BNH30W,BNH40W,BN75W,BN100W,BN150W,BN400BW2,BN200BW3,

BN200BW4,BN300BW2,BN300BW3,BN300BW4,BN400BW3,BN400BW4,

BN200NW2,BN200NW3,BN200NW4,BN300NW2,BN300NW3,BN300NW4,

BN400NW2,BN400NW3,BN400NW4,BN200BW2K,BN200BW3K,BN200BW4K,

BN300BW2K,BN300BW3K,BN300BW4K,BN400BW2K,BN400BW3K,

BN400BW4K,BN500BW2K,BN500BW3K,BN500BW4K,BN200NW2K,

BN200NW3K,BN200NW4K,BN300NW2K,BN300NW3K,BN300NW4K,

BN400NW2K,BN400NW3K,BN400NW4K,BN500NW2K,BN500NW3K,

BN500NW4K,BN600NW2K,BN600NW3K,BN600NW4K,BNT20,BNF10S,-

BNF10N-,  BND15W,BNDH15W,BND15LW,BNDH15LW,BN15MWT,

BN15LWT,BNH15MWT,BND15WT,BNKH15WT,BN15MC4,BN15MC8 ,

BN15MC10,BNE30W,BNE40W,BNE50W,BNE75W,BNE100W,BNE1500W,

BNE20,BNDE15W,BNDE15LW,BNDE15W2,BNDE15LW2,BNCA1000,

BNCP1000,BAA1000,BAP1000,BNJA1000,BNC230,BNC330,BNC420,BNC520,

BNC820,BNC910,BNC1000,BNC930,BNC230,BNC240,BNM7,BNM9,BNES15W,BNES30W,BNM5,BNMH1,BNCS230, BNJ16,BNJ16B,BNJ16F,BNJ16FB,BNJ26W,

BNJ26WB, BNJ26FW,BNJ26FWB,BNJ46B,BNJ46F,BNJ46FB,BNJ56,BNJ56B,

BNJ56F,BNF56FB,BND2,BNDL2,BNR1,BNR2,BA111T,BA211T,BA311T,BA411S,

BA611S,BA711S,BA811S,BA911S,BAF111SN-, BAF111SU, BAT20,BAA1000,

BAP1000,BNM7,BNM9,BNM725,BNC220,BNC1230,BNC320,BNC520,BAC820,

BNC92,BNL6 ,BNL8,BAL2,BNR1,BNR2,BAN1,BAL3,PS5R,PS3N,PS3L,PS5R-A,

PS5R-B,PS5R-C,PS5R-D24, PS5R-E24,PS5R-Q24,PS5R-F24,PS5R-G24, BAA1000,

BAP1000,BNL5PN10,BNL6PN10,PS3N-A﹡A1N,PS3N-A﹡A2N,PS3N-B﹡A1N,

PS3N-B﹡A2N,PS3N-C﹡A1N,PS3N-C﹡A2N,PS3N-D﹡A1N,PS3N-D﹡A2N,

PS3N-E﹡A1N,PS3N-E﹡A2N,PS3N-F﹡A1N,PS3N-F﹡A2N,PS9Z-3N1A,

PS9Z-3N1B,PS9Z-3N1C,PS9Z-3N1D,PS9Z-3N1E,PS9Z-3N1F,PS3N-A,PS3N-B,

PS3N-C,PS3N-D,PS3N-E,PS3N-F,PS3L-A﹡AF,PS3L-B﹡AF,PS3L-C﹡AF,

PS3L-D﹡AF,PS3L-E﹡AF,PS3L-F﹡AF,PS3L-G24AF,BNL5,BNL6,

HN1E-BV411R,HN1-BU402R,HN1E-LV411QOR,HN1E-LV402QOR,

HAU-0,HAV-27,TWST-T1,HW1E-BV411R,HW1E-BV402R,HW1E-LV411Q0R,

HW1E-LV402Q0R,HW-VL7,HW1B-V301,HW1B-V311,HW1B-V302,HW1B-V322,

HW1B-V401,HW1B-V411,HW1B-V402,HW1B-V422,HW1B-V501,HW1B-V511,

HW1B-V502,HW1B-V522,HW1B-×401R,HW1B-×411R,HW1B-×402R,

HW1B-×422R,HW1B-Y201,HW1B-Y211,HW1B-Y202,HWAV-0,HWAV-27,

HWAV-C27,HW1B-V401R-EMO,HW1B-V411R-EMO,HW1B-V402R-EMO,

HW1B-V422R-EMO,HW1×-BV401R,HW1×-BV411R,

HW1×-BV402R,NSA-0,HW9Z-W,HW9Z-G,HW9Z-G,HW9Z-PG,HS5B-11B,

HS5B-11NP,HS5B-O2B,HS5B-O2NP,HS9Z-A51,HS9Z-A51A,HS9Z-A52,

HS9Z-A52A,HS9Z-A55,

RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230

RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12

RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S1-CD-D12,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48

RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLR-A110,RJ1S-CLR-A120,RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240,RJ1S-CR-A110,RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240

RJ2S-CL-A12,RJ2S-CL-A24,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,RJ2S-CL-A230

RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110.RJ2S-C-A120.RJ2S-C-A220.RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,RJ2S-C-D100.RJ2S-CLD-D12.RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48.RJ2S-CLD-D100,RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110.RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A220.RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A220.RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240

RU系列参数如下:高性能通用小型继电器,适应环保要求的设计.触点容量为,10A(RU2),6A(RU4),3A(RU42).型号如下:

RU2S-A24,RU2S-A100,RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12,RU2S-D24,RU2S-D48,RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110.RU2S-R-A200.RU2S-R-A220,RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24

RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110.RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220

RU2S-NF-D6,RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24

RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200,RU2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24,RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12.RU4S-D24.RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100

RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48,RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110,RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24,RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200,RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12

RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48,RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110,RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,RU42S-A200,RU42S-A220.RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200,RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48 

RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12.RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,RU42S-NF-A11,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6.RU42S-NF-D12.RU42S-NF-D24.RU42S-NF-D48.RU42S-NF-D100.RU42S-NF-D110

RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,RR3PA-ULC

RM2S-ULDC24 RY4S-ULDC24RM2S-ULAC220 RY4S-ULAC220 RUS4S-D24     RU4S-A220RU2S-D24  RU2S-A220SM2S-05DSY4S-05D HW1P-2M2W AC200-220VW1P-2M2R AC200-220V W1P-2M2G AC200-220V
HW1S-2T10HW1B-M110Y W1B-M110G HW1B-M101R HW1B-V402R HW1B-M100Y ALW23311EG  APS126NG ABS210G ABN311G ASS320N SLC30N-0108TS2FB ALS22610N-G ASS320N ASS3320NR A3Z-1X4(DC24V)
AL6H-M14G AVLN32211DNR AL6H-M14Y AL-KH6 AL6H-M14R AL-C6 APW126DG BNDH15W BNH15LW BNJ26FW BNC230 AL6H-M14GC LATD-2YC AL6H-M14RC HW1B-V501R BA211T BA211TM ALW23311EG 
ABN4G11G AB4F11G APN128O APN128R APN128W AL6H-M14RC AL6H-M14WC GE1A-C30MAD24 APW116DG    ALFW22611DG LFW22611DR APN126-W APN116-G APN116-O ASN320 ABN111 ASD3340N
ASD322N PS3N-D24A1C RH2B-UD8 SH2B-05D RJ2S-CL DC24V SJ2S-05B RR2P-UDC24 SD211N ASD3320N HW-C10 RY4S-UAC220-240V SY4S-05D HW1L-M211Q0G HW1L-M211Q0R ASN110 APN128R APN128C ASD210N
ASW211E ASW3320 ASW320 ASW3320E ASW320E AB6M-M2B AB6M-M2R
AMBM-V2R RLY2100-5A-AA-1 RU2S-D24 SM2S-05D RU2S-D-D24 RJ2S-CL-D24 RJ2S-CLD-D24 J2S-05B RJ2S-CL-A220 RU4S-DC24V Y4S-05D AVN301N-R ABN110 ASN1K11 ASN3K10 ASW3K20 APN122D-G
GELA-B10MAD24 SR2P-05A BN75W BNL6 BNE75W LA3L-M1C54G LA3Z-1X2 LA3Z-1X4(DC24V) BNH10W BNH30W BNC230 BNJ16F BNJ56F
BNL6 ALFN22611DNG ALFN22611DNR RU2S-D24 RU4S-D-D24 SY4S-05D
SFA-502 GT3F-1AD24 SR2P-06A SFA-202 ABW111EG BNH10W BNH30W
BNH10W RU4S-CA110  YW1B-V4E01R RH1B-U DC24 KGN111Y
KGN211Y ABN110G AVN310NR HNAV-27 AB6H-M1G AVW411-R 直径22
ALW29911D-G AVW301R DD9Z-W-B APN126DNR APN126DNA APN126DNG
APW126DR APW126DA APW126DG APS126DNR APS126DNA APS126DNG
APN126R APN126A APN126G APW126R APW126A APW126G APS126R APS126A APS126G RH2B-U DC100-110 RH3B-U DC110 RH2B-U D8
RH3B-U D8 RH4B-U D8 SH2B-05C SH3B-05C SH4B-05C SH3B-05F1 SY4S-02F1 SH3B-05F1 SH4B-02F1 ACSNO-244-Y2B-C2008 ALN3F320G APD133NR APD133NW ALN3F311S ATN2111B ALN3F311W ASD210N 0B13
AVN302NR AVN311NR ASLN23311NS ASD3320N ASLN23311NW ALN3F311G ABQW111R UBQS111NR UBQN111R QW2B2611RUPQS4B26NR ULQN2611R LA3L-MITI4W  LA3B-M1T1LR ALN29922DNG  ASN2011 ASN311 ASLW39920W APW216DR RU2S-D24 SM2S-05D HW1L-M201Q4R
AVW311RC BN10W BNE15W BND15W BNDE15W2 BNDE15W S3N-E24A1CN AL6H-M14RC AL6H-M14G AS6H-3Y2 BTB15 AS6Q-2Y2 W1L-M11OQ4G  HW1L-M211Q4R  MC3D-S20RB RJ1S-CL-A220 J1S-CL-D24 RR2P-UDC24 RR3PA-UAC120 J2S-CL-A220 RJ2S-CL-D24
ABQW110EW   ASN101 HW2L-M110Q4W HW2L-M110Q4G GT3A-1EAF20  PS5R-E24 PS5R-D24 PS5R-G24 BNH15MW BNH15LWT
HA1E-V2S2R BNJ46FB RJ1S-CLD-D24 RJ2S-CLD-D24 BNM7 BNL6
BNM3 HAAV-0 AS6H-3Y2P BTB15 BND15W BN15LW BN15MW HW1B-Y211R AVN311NR APN126-W APN126-R APN126-Y ARN4-1100-20200000-B ASD33L20N RY4S-UL DC24V SY4S-05D RH1B-U DC24 SH1B-05A RY2S-U DC110 SY2S-05A HA1L-M1C64G HA1L-M1C64R LSTD-2G LSTD-2R AVW411-R ABW110E-B ABW110E-R ABW110E-W ABN4F10-B AL6H-M14Y AL6H-M14W AL6Q-M14W LW1Z-1X4D APW226D-W AL6H-P4R AL6H-P4G AL6H-P4A AL6H-P4W ASW211E GT5Y 2SN1D24 GT5Y 2SN3D24
RU2S-C DC24 RU2S-C AC220 RU4S-C DC24  ASLW332211DW
HG3F-FT22VF-B HG3F-FT22T-B ASW211 ASN111
ESN111  KGNW212Y       ABW110G        APW222DG  OC-31 BTBH15C15
 BNJ36FB U4S-D12 HW1B-Y211R  AVN311N LETD-6Y AC220V LETD-6G AC220V ARN4-1100-20200000-B LA3P-1CO4G LA3P-1CO4Y
RH4B-UAC24 SH4B-05A SH4B-62 ABW411-G LA1T-2C5 AP8M222R
AL6H-M14R AL6H-M14G AL6H-M14A RU4S-D24 4S-D-D24  RH2B-ULD24  SH2B-05D  SY4S-05D  GT3F-1AD24 SR2P-06A
 SFA-202 HW1L-M120Q4G HW1M-2020-20 HW-G10 HW-G01 HW-GA1 ALW29910E-R ALW29910E-G APW199E-R ABW210E-S ABW210E-R BW210E-G ABW210E-B ABW210E- ASW2L20 ASW2L10 AVLW49911R
ABS311NR ABS311NG SW211E ABW111ER ABW11EG U4S-NF-D24  ALN2F811-G ASD322N ASD33L22N
YW1B-M2E10W  YW1B-M2E01W YW1S-2E11  YW1L-M2E10Q4PW  DGBN-031-B DGBN-036-Z SR2P-05A SY4S-62 LW1Z-1X4D YW1L-MF2E10Q4-GC YW1L-MF2E01Q4-YC YW1L-F2E01Q4-RC AS6H-2KT1AC AS6H-2KT1BC RJ2S-CL-D24
RJ2S-CL-A110 RJ2S-CL-A24 AS6H-3Y2PC ACSNO-364-S2B-C3004
LETD-6R AB1Q-M1Y APN1260-O FA-C16R2C GE1A-C10MA220 HW1P-2Q4W  HW1L-M110Q4W
HW1X-BV411R HW1P-2Q4R LA3L-M1C24W LA3B-M1C2G RU4-24D  AVW402-R ACSNO-364-Y2B-C3004 AOLW29920G ALFW29911G ALFW29911R ABW311R ABW311Y ABW311B ABW311G ASW220 ASW320 APW199G APW199A AVLW49911R AVN302NR  直径30 ABN301R 直径30  RM2S-UDC24 RH4V2-UDC24 RH4V2-UD8 RM2V-UDC24
RM2V-UD8 ASTN1222 ASS211N ASW2L10 ASW2L20 ASW2L22
RH2B-ULCDC24V SH2B-05A SH2B-05C RU2S-D-DC24V SM2S-05A SM2S-05C SM2S-05D YW1B-M1E10R YW1B-M1E10Y
YW1B-M1E10G AB2M-M2G AB2M-M2Y AB2M-M2R RR3P-UAC220
MC2D-M20N MC2D-M10N SY4S-05C APN126W HW9Z-KG1 AVLW42211DR
ASW44S-411E ASW2L10 ASW2L20 APN126-W LA3L-M1T14G  APN133W 
LA3L-M1T14R  LA3Z-1X4 AL-KH6S HS9Z-A52 HW1E-LV411Q4R ABD110NG AVLD39911NR ABD110NY ALFN22611DNR ALFN22611DNG APN126DNW
PS5R-E24 USCQO444S2B001 USCQO334S2BC3005 ABN3K11-B ALFW22211DR ALF22211DY APN1386DNPW APN1386DNW APNE126DNW APN26DNW TWR5386 AGAW211Y ASN320 APNE122DNWAPNE122DNG
RJ2S-CL-A220 SJ2S-05B RJ2S-CL-D24  SJ2S-05B
ASW311 ASW211 ABW110R ABW110G APW226R APW226G KGNW212Y HW9Z-LK1 ALS22611DNG AS210NG APS126NR ABN311 HG1F-SB22YF-S AB6M-V1R AB6M-M1GC AB2M-M1G ABS111N RU2S-A220 RI2S-D24 RU4S-A220 RU4S-D24 SM2S-05D SY4S-05D RJ2S-CL-D48 RJ2S-CL-D110 RJ2S-CL-A24 RJ2S-CLD-D24 S2S-05B RH2B-UAC24 RU2B-UDC110 RH3B-UD8 RH3B-UAC110 RH4B-UD8 RH4B-UAC110 RH2B-UL DC24V SH2B-05C SH3B-05C SH4B-05C SH1B-O5A SH2B-05A RM2S-ULDC24 RM2S-ULAC220 RY4S-ULD24 RY4S-ULAC220 和泉按钮 ASD320N ASW220 ABW120G ASN411 ASN311 ASN211 ASN111 ABN110 ABN310 ABN311 AVW411 AVN311NR ASD3320N 品牌 品名 型号 订货号IDEC  AL6H-LK1A AL6H-LK1AIDEC  AL6H-LK1G AL6H-LK1GIDEC  ALW22211Y DC24V ALW22211Y DC24VIDEC  ALW22211Y DC24V ALW22211Y DC24V
IDEC 按钮/指示灯 AON311-R AON311RIDEC 按钮/指示灯 AP8M222-R AP8M222-RIDEC 按钮/指示灯 AP8M222-Y AP8M222YIDEC  APW199A(DC24V) APW199AIDEC  APW199R(DC24V) APW199RIDEC 按钮/指示灯 ASD3320N ASD3320NIDEC  ASN110 ASN110IDEC 按钮/指示灯 ASS21K10N ASS21K10NIDEC 按钮/指示灯 AVW401-R AVW401RIDEC 指示灯 HW-C01 HW-C01IDEC 继电器 RH2B-UL AC220V RH2B-ULAC220IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220
IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220IDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-0A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY4S-02F1 SY4S-02F1IDEC  AL6H-LK1A AL6H-LK1AIDEC  AL6H-LK1G AL6H-LK1GIDEC  ALW22211Y DC24V ALW22211Y DC24VIDEC  ALW22211Y DC24V ALW22211Y DC24VIDEC 按钮/指示灯 AON311-R AON311RIDEC 按钮/指示灯 AP8M222-R AP8M222-RIDEC 按钮/指示灯 AP8M222-Y AP8M222YIDEC  APW199A(DC24V) APW199A
IDEC  APW199R(DC24V) APW199RIDEC 按钮/指示灯 ASD3320N ASD3320NIDEC  ASN110 ASN110IDEC 按钮/指示灯 ASS21K10N ASS21K10NIDEC 按钮/指示灯 AVW401-R AVW401RIDEC 指示灯 HW-C01 HW-C01IDEC 继电器 RH2B-UL AC220V RH2B-ULAC220IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220
IDEC  RY2S-UL AC220V RY2S-ULAC220IDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY2S-05A SY2S-05AIDEC 中间继电器 SY4S-02F1 SY4S-02F1IDEC APW199A(DC24V) 2  IDEC APW199R(DC24V) 13  IDEC HW-C01 30  IDEC SY4S-05D 10 
IDEC ALW22211Y DC24V 14  IDEC ALW22211Y DC24V 2  IDEC SY4S-02F1 15  IDEC SY2S-05A 41  IDEC SY2S-05A 21  IDEC SY2S-05A 9  IDEC SY2S-05A 8  IDEC SY2S-05A 22  IDEC AVW401-R 11  IDEC AVW401-R 29 
IDEC RY2S-UL AC220V 10  IDEC RY2S-UL AC220V 10  IDEC RY2S-UL AC220V 87  IDEC ASN110 10  IDEC AL6H-LK1A 2  IDEC AL6H-LK1G 2 
IDEC AP8M222-R 5  IDEC AP8M222-Y 5  IDEC SY4S-02F1 50 
IDEC ABN111-B 8  IDEC ABN111-R 3  IDEC ASD2K10N 3  IDEC APN199DN-R+LSTD-2R 2  IDEC ALN9F911N-Y+LSTD-2Y 6  IDEC APN199DN-G+LSTD-2G 3  IDEC APN199DN-R+LSTD-2R 10  IDEC UCSQ0-234-S2B-C2004+CQ 1  IDEC UCSQ0-244-S2B-C2008+CQ 2  IDEC RR2P-U DC6V 8  IDEC RH2B-UL AC220V 397  IDEC SM2S-05D 190  IDEC SY4S-05D 90  IDEC RU2S-D24 25  IDEC RU4S-AC220 50  IDEC RU2S-AC220 75  IDEC ABN311R 2  IDEC ABN111-B 20  IDEC UCSQO-234-S2B-C2004+CQ 2  IDEC UCSQO-244-S2B-C2008+CQ 2IDEC ABW4W40/EDR IDEC AKW210E IDEC AL6H-LK1A IDEC AL6H-LK1G IDEC ALW22211Y DC24V IDEC ALW22211Y DC24V IDEC ANNZ-B10 DC24V IDEC AP8M222-R IDEC AP8M222-Y IDEC APW199A(DC24V) IDEC APW199R(DC24V) IDEC ASD3320N IDEC ASN110 IDE ASS21K10N IDEC AVW401-R IDEC AVW401-R IDEC HW-C01 IDEC RH2B-UL AC220V IDEC RY2S-UL AC220V IDEC RY2S-UL AC220V IDEC RY2S-UL AC220V IDEC SY2S-05A IDEC SY2S-05A IDEC SY2S-05A IDEC SY2S-05A IDEC SY4S-02F1 IDEC SY4S-02F1APW299-R APW299-G APW299-W APW299-Y PW226-R APW226-G APW226-W APW226-Y APS199-R APS199-G APS199-W APS199-Y APS126-R APS126-G APS126-W APS126-Y APS299-R APS299-G APS299-W APS299-Y APS226-R APS226-G APS226-W APS226-Y APN19-R APN199-G APN199-W APN199-Y APN126-R APN126-G APN126-W APN126-Y APN299-R APN299-G APN299-W APN299-Y APN226-R APN226-G APN226-W APN226-Y AP1M122-R AP1M122-G AP1M122-A APW1M122-Y AP1M122-W AP2M122-R AP2M122-G AP2M122-A APW1M122-Y AP2M122-W
AP6M122-R AP6M122-G AP6M122-A APW1M122-Y AP6M122-W AP8M122-R AP8M122-G AP8M122-A APW1M122-Y AP8M122-W AP1M222-R AP1M222-G AP1M222-A APW1M222-Y AP1M222-W AP2M222-R AP2M222-G AP2M222-A APW1M222-Y AP2M222-W AP6M222-R AP6M222-G AP6M222-A APW1M222-Y AP6M222-W AP8M222-R AP8M222-G AP8M222-A APW1M222-Y AP8M222-W AL8M-P1G AL8M-P1R AL8M-P1Y AL8M-P1W AL8M-P1S AL1M-P1G AL1M-P1R AL1M-P1Y AL1M-P1W AL1M-P1S
AL2M-P1G AL2M-P1R AL2M-P1Y AL2M-P1W AL2M-P1S AL6M-P4G AL6M-P4R AL6M-P4Y AL6M-P4W AL6M-P4S AL6M-P3G AL6M-P3R AL6M-P3Y AL6M-P3W AL6M-P3S AL6M-P2G AL6M-P2R AL6M-P2Y AL6M-P2W AL6M-P2S
AL8Q-P1G AL8Q-P1R AL8Q-P1Y AL8Q-P1W AL8Q-P1S AL1Q-P1G AL1Q-P1R AL1Q-P1Y AL1Q-P1W AL1Q-P1S AL2Q-P1G AL2Q-P1R AL2Q-P1Y AL2Q-P1W AL2Q-P1S AL6Q-P4G AL6Q-P4R AL6Q-P4Y AL6Q-P4W AL6Q-P4S AL6Q-P3G AL6Q-P3R AL6Q-P3Y AL6Q-P3W AL6Q-P3S AL6Q-P2G AL6Q-P2R AL6Q-P2Y AL6Q-P2W AL6Q-P2S AL8H-P1G AL8H-P1R AL8H-P1Y AL8HP1W AL8H-P1S AL1H-P1G AL1H-P1R AL1H-P1Y AL1H-P1W AL1H-P1S AL2H-P1G AL2H-P1R AL2H-P1Y AL2H-P1W AL2H-P1S AL6H-P4G AL6H-P4R AL6H-P4Y AL6H-P4W AL6H-P4S AL6H-P3G AL6H-P3R AL6H-P3Y AL6H-P3W AL6H-P3S AL6H-P2G AL6H-P2R AL6H-P2Y AL6H-P2W AL6H-P2S 和泉 组合指示灯 SL0N-0209-DD2FB-W(2个)G(7个)R(7个)Y(2个) 和泉 组合指示灯 SL0N-0210-DD2FB-W(5个)G(8个)R(5个)Y(2个) 泉 组合指示灯 SL0N-0211-DD2FB-W(5个)G(9个)R(6个)Y(2个)和泉 按钮开关 ABN110Y
和泉 按钮开关 ABN110R 和泉 按钮开关 ABN110B 和泉 按钮开关 ABN101R 和泉 按钮开关 ALFN22220DNG 和泉 按钮开关 ALFN22220DNR 和泉 选择开关 ASN111 和泉 选择开关 ASN311 和泉 选择开关 ASN3K10 和泉 指示灯 APN122DNW 和泉 急停开关 APLN32211DNR AL1H-P1WAPW299-R APW299-G APW299-W APW299-Y APW226-R APW226-G APW226-W APW226-Y APS199-R APS199-G APS199-W APS199-Y APS126-R APS126-G APS126-W APS126-Y APS299-R APS299-G APS299-W APS299-Y APS226-R APS226-G APS226-W APS226-Y APN199-R APN199-G APN199-W APN199-Y APN126-R APN126-G APN126-W APN126-Y APN299-R APN299-G APN299-W APN299-Y APN226-R APN226-G APN226-W APN226-Y AP1M122-R AP1M122-G AP1M122-A APW1M122-Y AP1M122-W AP2M122-R AP2M122-G AP2M122-A APW1M122-Y AP2M122-W APM122-R AP6M122-G AP6M122-A APW1M122-Y AP6M122-W AP8M122-R AP8M122-G AP8M122-A APW1M122-Y AP8M122-W AP1M222-R AP1M222-G AP1M222-A APW1M222-Y AP1M222-W AP2M222-R AP2M222-G AP2M222-A APW1M222-Y AP2M222-W AP6M222-R AP6M222-G AP6M222-A APW1M222-Y AP6M222-W AP8M222-R AP8M222-G AP8M222-A APW1M222-Y AP8M222-W AL8M-P1G AL8M-P1R AL8M-P1Y AL8M-P1W AL8M-P1S AL1M-P1G AL1M-P1R AL1M-P1Y AL1M-P1W AL1M-P1S AL2M-P1G AL2M-P1R AL2M-P1Y AL2M-P1W AL2M-P1S AL6M-P4G AL6M-P4R AL6M-P4Y AL6M-P4W AL6M-P4S AL6M-P3G AL6M-P3R AL6M-P3Y AL6M-P3W AL6M-P3S AL6M-P2G AL6M-P2R AL6M-P2Y AL6M-P2W AL6M-P2S AL8Q-P1G AL8Q-P1R AL8Q-P1Y AL8Q-P1W AL8Q-P1S AL1Q-P1G AL1Q-P1R AL1Q-P1Y AL1Q-P1W AL1Q-P1S AL2Q-P1G AL2Q-P1R AL2Q-P1Y AL2Q-P1W AL2Q-P1S AL6Q-P4G AL6Q-P4R AL6Q-P4Y AL6Q-P4W AL6Q-P4S AL6Q-P3G AL6Q-P3R AL6Q-P3Y AL6Q-P3W AL6Q-P3S AL6Q-P2G AL6Q-P2R AL6Q-P2Y AL6Q-P2W AL6Q-P2S H-P1S AL1H-P1G AL1H-P1R AL1H-P1Y AL1H-P1W AL1H-P1S
AL2H-P1G AL2H-P1R AL2H-P1Y AL2H-P1W AL2H-P1S AL6H-P4G AL6H-P4R AL6H-P4Y AL6H-P4W AL6H-P4S AL6H-P3G AL6H-P3R AL6H-P3Y AL6H-P3W AL6H-P3S AL6H-P2G AL6H-P2R AL6H-P2Y AL6H-P2W AL6H-P2S IDEC的继电器、插座和定时器等产品品质卓越、安全可靠,享有世界声誉。有高达90A的逻辑级别控制产品,有各种脚线和安装方式的指示灯和检查按钮。每一种继电器均符合端子管理的工业标准, IDEC的电子元器件比其他任何制造商的元器件产品都要优越。
常用型号 RU2S-D24 RU2S-A220 RU2S-A24 RU2S-A110 RU4S-D24 RU4S-A220 RU4S-A24 RU4S-A110 其他型号 RU2S-* RU2S-R* RU2S-D* RU2S-D1* RU2S-C* RU2S-CR* RU2S-CD* RU2S-CD1* RU2S-NF* RU2V-NF RU4S-NF* RU4V-NF  RU4S-* RU4S-R* RU4S-D* RU4S-D1* RU4S-C* RU4S-CR* RU4S-CD* RU4S-CD1* RU42S-* RU42S-R* RU42S-D* RU42S-D1* RU42S-C* RU42S-CR* RU42S-CD* RU42S-CD1*
RU42S-NF* RU42V-NF  (*为线圈电压A24、A00、A110、A200、A220、  D6、D12、D24、D48、D100) 主要特征 ■ RU2:2电极、DPDT、10A/250V AC、10A/30V DC  ■ RU4:4电极、4PDT、6A/250V AC、6A/30V DC  ■ 无焊接触点 
■ 无偏振LED指示灯  ■ 无铅无镉触点  ■ 无内层电线  ■ 自动记指示器   色彩编码手动闭锁摇杆  ■ 即插入标志牌  ■ 有12、24或110V DC;24、110-120、220-240V AC等可供选择 RU系列继电器底座 型号 :SM2S-05A (RU2S继电器之底座)
 SY4S-05D (RU4S继电器之底座) 可调式RU系列有2电极和4电极两种。RU2和RU4均有多种标准功能,包括无偏振LED指示灯、自动标记指示器、易用的可更换标志牌,以及手动闭锁摇杆。橙色代表AC线圈,绿色代表DC线圈。   部分型号如下:
RJ1S-CL-A12 RJ1S-CL-A24 RJ1S-CL-A110 RJ1S-CL-A120 RJ1S-CL-A220 RJ1S-CL-A230 RJ1S-CL-A240 RJ1S-CL-D12 RJ1S-CL-D24 RJ1S-CL-D48 RJ1S-CL-D100 RJ1S-C-A12 RJ1S-C-A24 RJ1S-C-A110 RJ1S-C-A120 RJ1S-C-A220 RJ1S-C-A230 RJ1S-C-A240 RJ1S-C-D12 RJ1S-C-D24 RJ1S-C-D48 RJ1S-C-D100 RJ2S-CL-A12 RJ2S-CL-A24 RJ2S-CL-A110 RJ2S-CL-A120 RJ2S-CL-A220 RJ2S-CL-A230 RJ2S-CL-A240 RJ2S-CL-D12 RJ2S-CL-D24 RJ2S-CL-D48 RJ2S-CL-D100 RJ2S-C-A12 RJ2S-C-A24 RJ2S-C-A110 RJ2S-C-A120 RJ2S-C-A220 RJ2S-C-A230 RJ2S-C-A240 RJ2S-C-D12 RJ2S-C-D24 RJ2S-C-D48 RJ2S-C-D100 RJ1S-CLD-D12 RJ1S-CLD-D24 RJ1S-CLD-D48 RJ1S-CLD-D100 RJ1S-CD-D12 RJ1S-CD-D24 RJ1S-CD-D48 RJ1S-CD-D100 RJ1S-CLD1-D12 RJ1S-CLD1-D24 RJ1S-CLD1-D48 RJ1S-CLD1-D100 RJ1S-CD1-D12 RJ1S-CD1-D24 RJ1S-CD1-D48 RJ1S-CD1-D100 RJ2S-CLD-D12 RJ2S-CLD-D24 RJ2S-CLD-D48 RJ2S-CLD-D100 RJ2S-CD-D12 RJ2S-CD-D24 RJ2S-CD-D48 RJ2S-CD-D100 RJ2S-CLD1-D12 RJ2S-CLD1-D24 RJ2S-CLD1-D48 RJ2S-CLD1-D100 RJ2S-CD1-D12 RJ2S-CD1-D24 RJ2S-CD1-D48 RJ2S-CD1-D100 RJ1S-CLR-A110 RJ1S-CLR-A120 RJ1S-CLR-A220 RJ1S-CLR-A230 RJ1S-CLR-A240 RJ1S-CR-A110 RJ1S-CR-A120 RJ1S-CR-A220 RJ1S-CR-A230 RJ1S-CR-A240  RJ2S-CLR-A110 RJ2S-CLR-A120 RJ2S-CLR-A220 RJ2S-CLR-A230 RJ2S-CLR-A240 RJ2S-CR-A110 RJ2S-CR-A120 RJ2S-CR-A220 RJ2S-CR-A230 RJ2S-CR-A240常年备有大量现货,价格优惠,主要产品如下:按钮,选择开关,指示灯,继电器。以下是部分产品型号HE1B,HE2B,HE3B,HE1GYW1S-2E02P YW1S-2E11P YW1S-2E30P YW1S-2E03P YW1S-2E21P YW1S-2E12P YW1S-3E20P YW1S-3E20N1P YW1S-3E02P YW1S-3E02N1P YW1S-3E11P YW1S-3E11N1P YW1S-3E11N2P YW1S-3E11N4P YW1S-3E30P YW1S-3E03P YW1S-3E21P YW1S-3E12P RH1B-U AC110 RH4B-U AC110-120V RY2S-U AC110 RH4B-UL DC24 RY2S-U DC24 RH3B-U AC220 RY2S-UL DC24 SY2S-05A RR2P-UL 220V SR2P05A RR2P-UL 220V RR2P-UL 220V RH1B-UD24+SH1B-05 RH1B-UD24+SH1B-05A RM2S-U DC24 RM2S-U AC110-120 RH2B-U AC110-120 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 SFA-201 SY4S-05D RU4S-U AC220V RU4S-U DC110V RR2PU RR3PU RU4S-NF RH1B-UL DC24 RH2B-UL DC24 RY4S-UL DC24 SH2B-05D SH2B-05A SY4S-05D SY4S-05A RY2S-UL DC24 SH4B-05A RU4S AC220 RR2P-U DC24 RU2S AC220 RH2B AC220 RH2B DC24 RU2S DC24 RM2S-U DC24 RY4S-UL DC24 RY4S-UL AC220 SY4S-05D RU2S-DC24VRU2S-NF AC110V不带灯M24G/IDECAL6M-P4R/IDECAL6M-P4W/IDECALGN22211DN-R/IDECAPN122DN-A/IDEC H1B-UDC24V/IDECSH1B-05A/IDECRH3B-VAC120V/IDECRU2S-D24/IDECSH3B-05/IDECASW201/IDECABN101-RAC200V/IDECABN310-GAC200V/IDECAPN126DN-GAC200V/IDEC/APN126DN-OAC200V/IDECAPN126DN-WAC200V/IDECASN310AC200V/IDECAVN301N-RAC200V/AL2M-P1R/AL2Q-P1R /AL6H-A14G/AL6H-A14-G/AL6H-M14A /AL6H-M14G AL6H-M14R /AL6H-M14w/ AL6H-M24/ AL6H-P4G /AL6H-P4W/ ALFD22611DNW/ ALFD22612DNG ALFN21611DNG/ ALFN22211DNG / ALFN22211DNR /ALFNE22211/DNALFS22211DNG/ ALFS22211DNR/ ALFS22211DNW/ /ABW101B /ABW111B/ ABW201B/ ABW211B/ ABW301B/ ABW311B/ ABW401B /ABW411B /AOW101B /AOW111B/ AOW201B/ AOW211B /AOW301B /AOW311B/ AOW401B /AOW411B/ ALFW22611R ALFW29911R/ ALW22611R/ ALW29911R/ AOLW22611R/ AOLW29911R /APW126R /APW199R /APW1B26R /APW1B99R/ APW226R /APW299R /APW122DR/ ASLW29911R/ ASLW39911R/ ASW210/ ASW211/ ABN101/ ABN102 /ABN110/ ABN111/ ABN120/ ABN201B/ ABN202B/ ABN210B/ ABN211B/ ABN220B/ ABN301B/ ABN302B ABN310B ABN311B ABN320B ALN2611R ALN2620R ALN2811R ALN2820R ALN2F611R/ ALN2F620R/ ALN2F811R /ALN2F820R/ ALN9911R /ALN9920R /ALN9F911R /ALNE9920R/ AON101B /AON102B/ AON110B/ AON111B /AON120B/ AON301B/ AON302B /AON310B /AON311B/ AON320B/ APN116R/ APN126R/ APN128R/ APN199R/ APNE199R /ASN111/ ASN122 /ASN1K11 /ASN1K22 /ASN1L11/ ASN1L22 /ASN310/ ASN311/ ASN322 /ASN3K11 /ASN3K22 /ASN3L10/ ASN3L11/ AVN301NR/ AVN302NR/ AVN310NR /AVN311NR /AVN320NR/ AZ11N AZ12N系列继电器插座 RY4S-UAC110-120/ RY4S-UAC24/ RY4S-UDC24/ RY4S-ULAC110-120/ RY4S-ULAC24 RY4S-ULDC24/ SH2B-05D /SM2S-05D/ RM2S-UAC24 /RM2S-UDC24V/ RM2S-U AC220/ RR3P-U AC220 /RR3P-UAC24/ RR3P-UDC24IDEC 继电器 RU4S-C 110VAC            IDEC 转换开关 ASN311-U   IDEC 转换开关 ASN301-U                     IDEC 计数器 CDA-A4D 100-240V
  IDEC 急停开关 AVS302NR                     IDEC 继电器 RH2B-U AC220V   IDEC 继电器 RH2B-U DC110V                  IDEC 固定座 SH3B-05F1
  IDEC 固定座 SH3B-05C                       IDEC 灯泡 6.3V   IDEC 弹簧片 SFA-502                        IDEC 按钮 ASS320N   IDEC 按钮 AON211-R                         IDEC 按钮 ABN111   IDEC 按钮 ABN110                           IDEC 按钮 ABN101   IDEC 光电开关 SA1D-LK4                     IDEC 端子 BA111TP-TK1681-2   IDEC 灯泡 LFTD-2G DC24V                    IDEC 灯泡 30V   IDEC 带灯按钮 ALN299111DNG 24VDC           IDEC 带灯按钮 ALN2611R-U 红色  IDEC 带灯按钮 ALFS2211-DNW DC24V           IDEC 带灯按钮 ALFS2211-DNS DC24V
  IDEC 保护罩 MC9Z-KF3                       IDEC 按钮 MC3D-M10RB
  IDEC 按钮 ABS110N                          IDEC 按钮 ABN101R-U 红
  IDEC 按钮 ABN113                           IDEC 急停按钮开关 AVS302N-R
  IDEC 继电器 RH1B AC220V       &nbs

RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A230, RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12, RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230, RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100, RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12, RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24, RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24, RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48, RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A240,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220, RJ2S-CL-A230,RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48, RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110,RJ2S-C-A120, RJ2S-C-A220,RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48, RJ2S-C-D100,RJ2S-CLD-D12,RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48,RJ2S-CLD-D100, RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12, RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12, RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110, RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110, RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240,RU2S-A24,RU2S-A100, RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12RU2S-D24,RU2S-D48, RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110,RU2S-R-A200,RU2S-R-A220, RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110, RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24,RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200, RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48, RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110,RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220, RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24, RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48, RU2S-C-D110,RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12, RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24, RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220,RU2S-NF-D6, RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24, RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200R,U2V-NF-A220,RU2V-NF-D6, RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24, RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12, RU4S-D24,RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100,RU4S-R-A110,RU4S-R-A200, RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48, RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110, RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24, RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200, RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12,RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48, RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110, RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24, RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110, RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24, RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110, RU42S-A200,RU42S-A220,RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48, RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200, RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48, RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100, RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12, RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100, RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6, RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100, RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100, RU42S-NF-A110,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6, RU42S-NF-D12,RU42S-NF-D24,RU42S-NF-D48,RU42S-NF-D100, RU42S-NF-D110,RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US, RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC, RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U, RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC, RR3PA-ULC,RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD, RH2B-U,RH2B-U,LRH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD, RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL, RH3B-ULC,RH3B-D,RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,RH4B-U, H4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC,RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,RH4V2-U, RH4V2-UL,RH4V2-UD,RM2S-U,RM2S-UL,RM2S-UC,RM2S-UT,RM2S-UD, RM2S-ULD,RM2V-U,RM2V-UL,RY2S-U,RY2S-UL,RY2S-UT,RY2S-UD,RY22S-U,RY22S-UL,RY22S-UT,RY22S-UD,RY4S-U,RY4S-UL,RY4S-UC,RY4S-ULC, RY4S-UT,RY4S-UD,RY4S-ULD,RY42S-U,RY42S-UL,RY42S-UT,RY42S-UD, RY2V-U,RY2V-UL,RY2V-UD,RY22V-U,RY22V-UL,RY22V-UD,RY4V-U, RY4V-UL,RY42V-U,RY42V-UL,RR2KP-U,RR2KP-UC,RH2LB-U,RH2LV-U, RY2KS-U,RY2KS-UC,BN-W/BNH-W,BA,BN10W,BN15MW,BN15LW,BN30W, BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,BNH30W,BNH40W,BNH50W, BN75W,BN100W,BN150W,BN200BW,BN200NW,BN300BW,BN300NW, BN400BW,BN400NW,BN500BW,BN500NW,BN600NW,BNT20,BNF10S,BNF10N, BND15W,BND15LW,BNDH15W,BNDH15LW,BN15MWT,BN15LWT,BND15WT, BN15MC,BNH15MWT,BNH15LWT,BNHD15WT,BN10W,BN15MW,BN15LW, BN30W,BN40W,BN50W,BNH10W,BNH15MW,BNH15LW,BNH30W,BNH40W, BNH50W,BN75W,BN100W,BN150W,BN400BW2,BN200BW3,BN200BW4, BN300BW2,BN300BW3,BN300BW4,BN400BW3,BN400BW4,BN200NW2, BN200NW3,BN200NW4,BN300NW2,BN300NW3,BN300NW4,BN400NW2, BN400NW3,BN400NW4,BN200BW2K,BN200BW3K,BN200BW4K,BN300BW2K,BN300BW3K,BN300BW4K,BN400BW2K,BN400BW3KBN400BW4K, BN500BW2K,BN500BW3K,BN500BW4K,BN200NW2K,BN200NW3K, BN200NW4K,BN300NW2K,BN300NW3K,BN300NW4K,BN400NW2K, BN400NW3K,BN400NW4K,BN500NW2K,BN500NW3K,BN500NW4K, BN600NW2K,BN600NW3K,BN600NW4K,BNT20,BNF10S,-BNF10N,- BND15W, BNDH15W,BND15LW,BNDH15LW,BN15MWT,BNH15MWT,BND15WT, BNKH15WT,BN15MC4,BN15MC8, BN15MC10,BNE30W,BNE40W,BNE50W, BNE75W,BNE100W,BNE1500W,BNE20,BNDE15W,BNDE15LW,BNDE15W2, BNDE15LW2,BNCA1000,BNCP1000,BAA1000,BAP1000,BNJA1000,BNC230, BNC330,BNC420,BNC520,BNC820,BNC910,BNC1000,BNC930,BNC230, BNC240,BNM7,BNM9,BNM3,BNES15W,BNES30W,BNM5,BNMH1,BNCS230, BNJ16,BNJ16B,BNJ16F,BNJ16FB,BNJ26W,BNJ26WB, BNJ26FW,BNJ26FWB, BNJ46B,BNJ46F,BNJ46FB,BNJ56,BNJ56B,BNJ56F,BNF56FB,BND2,BNDL2, BNR1,BNR2,BNN1,BA111T,BA211T,BA311T,BA411S,BA611S,BA711S,BA811S, BA911S,BAF111SN-, BAF111SN-,BAF111SU ,BAT20,BAA1000,BAP1000,BNM7, BNM9,BNM725,BNC220,BNC1230,BNC320,BNC520,BAC820,BNC92,BNL6 , BNL8,BAL2,BNR1,BNR2,BAN1,BAL3,PS5R,PS3N,PS3L,PS5R-A,PS5R-B, PS5R-C,PS5R-D24, PS5R-E24,PS5R-Q24,PS5R-F24,PS5R-G24, BAA1000, BAP1000,BNL5PN10,BNL6PN10,PS3N-A*A1N,PS3N-A*A2N,PS3N-B*A1N, PS3N-B*A2N,PS3N-C*A1N,PS3N-C*A2NPS3N-D*A1N,PS3N-D*A2N, PS3N-E*A1N,PS3N-E*A2N,PS3N-F*A1N,PS3N-F*A2N,PS9Z-3N1A, PS9Z-3N1B,PS9Z-3N1C,PS9Z-3N1D,PS9Z-3N1E,PS3N-A,PS3N-B,PS3N-C, PS3N-D,PS3N-E,PS3N-F,PS3L-A*AF,PS3L-B*AF,PS3L-D*AF, PS3L-E*AF,PS3L-F*AF,PS3L-G24AF,BNL5,BNL6,HN1E-BV411R, HN1-BU402R,HN1E-LV411QOR,HN1E-LV402QOR,HAU-0,HAV-27,TWST-T1, HW1E-BV411R,HW1E-BV402R,HW1E-LV411Q0R,HW1E-LV402Q0R,HW-VL7, HW1B-V301,HW1B-V311,HW1B-V302,HW1B

SJ1S-05BĐế cho RJ1S44.000SJ2S-05BĐế cho RJ2S50.000SM2S-05DĐế cho RM2S & RU2S35.000SY4S-05DĐế cho RY4S & RU4S39.000SR2P-06AĐế cho RR2P41.000SR3P-05AĐế cho RR3P65.000SH2B-05AĐế cho RH2B53.000SH4B-05AĐế cho RH4B91.000

RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A220-240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220-240,RJ1S-CLD-D24,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220-240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CLD-D12,RJ2S-CLD-D24

RJ1S-CL-A200

APW299-R APW299-G APW299-W APW299-Y
APW226-R APW226-G APW226-W APW226-Y

APS199-R APS199-G APS199-W APS199-Y
APS126-R APS126-G APS126-W APS126-Y
APS299-R APS299-G APS299-W APS299-Y
APS226-R APS226-G APS226-W APS226-Y

APN199-R APN199-G APN199-W APN199-Y
APN126-R APN126-G APN126-W APN126-Y
APN299-R APN299-G APN299-W APN299-Y
APN226-R APN226-G APN226-W APN226-Y

AP1M122-R AP1M122-G AP1M122-A APW1M122-Y AP1M122-W
AP2M122-R AP2M122-G AP2M122-A APW1M122-Y AP2M122-W
AP6M122-R AP6M122-G AP6M122-A APW1M122-Y AP6M122-W
AP8M122-R AP8M122-G AP8M122-A APW1M122-Y AP8M122-W

AP1M222-R AP1M222-G AP1M222-A APW1M222-Y AP1M222-W
AP2M222-R AP2M222-G AP2M222-A APW1M222-Y AP2M222-W
AP6M222-R AP6M222-G AP6M222-A APW1M222-Y AP6M222-W
AP8M222-R AP8M222-G AP8M222-A APW1M222-Y AP8M222-W

AL8M-P1G AL8M-P1R AL8M-P1Y AL8M-P1W AL8M-P1S
AL1M-P1G AL1M-P1R AL1M-P1Y AL1M-P1W AL1M-P1S
AL2M-P1G AL2M-P1R AL2M-P1Y AL2M-P1W AL2M-P1S
AL6M-P4G AL6M-P4R AL6M-P4Y AL6M-P4W AL6M-P4S
AL6M-P3G AL6M-P3R AL6M-P3Y AL6M-P3W AL6M-P3S
AL6M-P2G AL6M-P2R AL6M-P2Y AL6M-P2W AL6M-P2S

AL8Q-P1G AL8Q-P1R AL8Q-P1Y AL8Q-P1W AL8Q-P1S
AL1Q-P1G AL1Q-P1R AL1Q-P1Y AL1Q-P1W AL1Q-P1S
AL2Q-P1G AL2Q-P1R AL2Q-P1Y AL2Q-P1W AL2Q-P1S
AL6Q-P4G AL6Q-P4R AL6Q-P4Y AL6Q-P4W AL6Q-P4S
AL6Q-P3G AL6Q-P3R AL6Q-P3Y AL6Q-P3W AL6Q-P3S
AL6Q-P2G AL6Q-P2R AL6Q-P2Y AL6Q-P2W AL6Q-P2S

AL8H-P1G AL8H-P1R AL8H-P1Y AL8H-P1W AL8H-P1S
AL1H-P1G AL1H-P1R AL1H-P1Y AL1H-P1W AL1H-P1S
AL2H-P1G AL2H-P1R AL2H-P1Y AL2H-P1W AL2H-P1S
AL6H-P4G AL6H-P4R AL6H-P4Y AL6H-P4W AL6H-P4S
AL6H-P3G AL6H-P3R AL6H-P3Y AL6H-P3W AL6H-P3S
AL6H-P2G AL6H-P2R AL6H-P2Y AL6H-P2W AL6H-P2S 和泉 组合指示灯 SLC40N-0209-DD2FB-W(2个)G(7个)R(7个)Y(2个)
和泉 组合指示灯 SLC40N-0210-DD2FB-W(5个)G(8个)R(5个)Y(2个)
和泉 组合指示灯 SLC40N-0211-DD2FB-W(5个)G(9个)R(6个)Y(2个)
和泉 按钮开关 ABN110Y
和泉 按钮开关 ABN110R
和泉 按钮开关 ABN110B
和泉 按钮开关 ABN101R
和泉 按钮开关 ALFN22220DNG
和泉 按钮开关 ALFN22220DNR
和泉 选择开关 ASN111
和泉 选择开关 ASN311
和泉 选择开关 ASN3K10
和泉 指示灯 APN122DNW
和泉 急停开关 APLN32211DNR
AL1H-P1WAPW299-R APW299-G APW299-W APW299-Y
APW226-R APW226-G APW226-W APW226-Y

APS199-R APS199-G APS199-W APS199-Y
APS126-R APS126-G APS126-W APS126-Y
APS299-R APS299-G APS299-W APS299-Y
APS226-R APS226-G APS226-W APS226-Y

APN199-R APN199-G APN199-W APN199-Y
APN126-R APN126-G APN126-W APN126-Y
APN299-R APN299-G APN299-W APN299-Y
APN226-R APN226-G APN226-W APN226-Y

AP1M122-R AP1M122-G AP1M122-A APW1M122-Y AP1M122-W
AP2M122-R AP2M122-G AP2M122-A APW1M122-Y AP2M122-W
AP6M122-R AP6M122-G AP6M122-A APW1M122-Y AP6M122-W
AP8M122-R AP8M122-G AP8M122-A APW1M122-Y AP8M122-W

AP1M222-R AP1M222-G AP1M222-A APW1M222-Y AP1M222-W
AP2M222-R AP2M222-G AP2M222-A APW1M222-Y AP2M222-W
AP6M222-R AP6M222-G AP6M222-A APW1M222-Y AP6M222-W
AP8M222-R AP8M222-G AP8M222-A APW1M222-Y AP8M222-W

AL8M-P1G AL8M-P1R AL8M-P1Y AL8M-P1W AL8M-P1S
AL1M-P1G AL1M-P1R AL1M-P1Y AL1M-P1W AL1M-P1S
AL2M-P1G AL2M-P1R AL2M-P1Y AL2M-P1W AL2M-P1S
AL6M-P4G AL6M-P4R AL6M-P4Y AL6M-P4W AL6M-P4S
AL6M-P3G AL6M-P3R AL6M-P3Y AL6M-P3W AL6M-P3S
AL6M-P2G AL6M-P2R AL6M-P2Y AL6M-P2W AL6M-P2S

AL8Q-P1G AL8Q-P1R AL8Q-P1Y AL8Q-P1W AL8Q-P1S
AL1Q-P1G AL1Q-P1R AL1Q-P1Y AL1Q-P1W AL1Q-P1S
AL2Q-P1G AL2Q-P1R AL2Q-P1Y AL2Q-P1W AL2Q-P1S
AL6Q-P4G AL6Q-P4R AL6Q-P4Y AL6Q-P4W AL6Q-P4S
AL6Q-P3G AL6Q-P3R AL6Q-P3Y AL6Q-P3W AL6Q-P3S
AL6Q-P2G AL6Q-P2R AL6Q-P2Y AL6Q-P2W AL6Q-P2S

AL8H-P1G AL8H-P1R AL8H-P1Y AL8H-P1W AL8H-P1S
AL1H-P1G AL1H-P1R AL1H-P1Y AL1H-P1W AL1H-P1S
AL2H-P1G AL2H-P1R AL2H-P1Y AL2H-P1W AL2H-P1S
AL6H-P4G AL6H-P4R AL6H-P4Y AL6H-P4W AL6H-P4S
AL6H-P3G AL6H-P3R AL6H-P3Y AL6H-P3W AL6H-P3S
AL6H-P2G AL6H-P2R AL6H-P2Y AL6H-P2W AL6H-P2S
IDEC的继电器、插座和定时器等产品品质***、安全可靠,享有世界声誉。有高达90A的逻辑级别控制产品,有各种脚线和安装方式的指示灯和检查按钮。每一种继电器均符合端子管理的工业标准, IDEC的电子元器件比其他任何制造商的元器件产品都要优越。
常用型号
RU2S-D24 RU2S-A220 RU2S-A24 RU2S-A110
RU4S-D24 RU4S-A220 RU4S-A24 RU4S-A110
其他型号
RU2S-* RU2S-R* RU2S-D* RU2S-D1*
RU2S-C* RU2S-CR* RU2S-CD* RU2S-CD1*
RU2S-NF* RU2V-NF RU4S-NF* RU4V-NF 
RU4S-* RU4S-R* RU4S-D* RU4S-D1*
RU4S-C* RU4S-CR* RU4S-CD* RU4S-CD1*
RU42S-* RU42S-R* RU42S-D* RU42S-D1*
RU42S-C* RU42S-CR* RU42S-CD* RU42S-CD1*
RU42S-NF* RU42V-NF 
(*为线圈电压A24、A00、A110、A200、A220、
 D6、D12、D24、D48、D100)
主要特征
■ RU2:2电极、DPDT、10A/250V AC、10A/30V DC 
■ RU4:4电极、4PDT、6A/250V AC、6A/30V DC 
■ 无焊接触点 
■ 无偏振LED指示灯 
■ 无铅无镉触点 
■ 无内层电线 
■ 自动标记指示器 
■ 色彩编码手动闭锁摇杆 
■ 即插入标志牌 
■ 有12、24或110V DC;24、110-120、220-240V AC等可供选择
RU系列继电器底座
型号 :SM2S-05A (RU2S继电器之底座)
 SY4S-05D (RU4S继电器之底座)
可调式RU系列有2电极和4电极两种。RU2和RU4均有多种标准功能,包括无偏振LED指示灯、自动标记指示器、易用的可更换标志牌,以及手动闭锁摇杆。橙色代表AC线圈,绿色代表DC线圈。 
 
 部分型号如下:
RJ1S-CL-A12 RJ1S-CL-A24 RJ1S-CL-A110 RJ1S-CL-A120 RJ1S-CL-A220 RJ1S-CL-A230 RJ1S-CL-A240 RJ1S-CL-D12 RJ1S-CL-D24 RJ1S-CL-D48 RJ1S-CL-D100
RJ1S-C-A12 RJ1S-C-A24 RJ1S-C-A110 RJ1S-C-A120 RJ1S-C-A220 RJ1S-C-A230 RJ1S-C-A240 RJ1S-C-D12 RJ1S-C-D24 RJ1S-C-D48 RJ1S-C-D100

RJ2S-CL-A12 RJ2S-CL-A24 RJ2S-CL-A110 RJ2S-CL-A120 RJ2S-CL-A220 RJ2S-CL-A230 RJ2S-CL-A240 RJ2S-CL-D12 RJ2S-CL-D24 RJ2S-CL-D48 RJ2S-CL-D100
RJ2S-C-A12 RJ2S-C-A24 RJ2S-C-A110 RJ2S-C-A120 RJ2S-C-A220 RJ2S-C-A230 RJ2S-C-A240 RJ2S-C-D12 RJ2S-C-D24 RJ2S-C-D48 RJ2S-C-D100

RJ1S-CLD-D12 RJ1S-CLD-D24 RJ1S-CLD-D48 RJ1S-CLD-D100 RJ1S-CD-D12 RJ1S-CD-D24 RJ1S-CD-D48 RJ1S-CD-D100 RJ1S-CLD1-D12 RJ1S-CLD1-D24 RJ1S-CLD1-D48 RJ1S-CLD1-D100 RJ1S-CD1-D12 RJ1S-CD1-D24 RJ1S-CD1-D48 RJ1S-CD1-D100

RJ2S-CLD-D12 RJ2S-CLD-D24 RJ2S-CLD-D48 RJ2S-CLD-D100 RJ2S-CD-D12 RJ2S-CD-D24 RJ2S-CD-D48 RJ2S-CD-D100 RJ2S-CLD1-D12 RJ2S-CLD1-D24 RJ2S-CLD1-D48 RJ2S-CLD1-D100 RJ2S-CD1-D12 RJ2S-CD1-D24 RJ2S-CD1-D48 RJ2S-CD1-D100

RJ1S-CLR-A110 RJ1S-CLR-A120 RJ1S-CLR-A220 RJ1S-CLR-A230 RJ1S-CLR-A240 RJ1S-CR-A110 RJ1S-CR-A120 RJ1S-CR-A220 RJ1S-CR-A230 RJ1S-CR-A240 

RJ2S-CLR-A110 RJ2S-CLR-A120 RJ2S-CLR-A220 RJ2S-CLR-A230 RJ2S-CLR-A240 RJ2S-CR-A110 RJ2S-CR-A120 RJ2S-CR-A220 RJ2S-CR-A230 RJ2S-CR-A240
 

常年备有大量现货,价格优惠,主要产品如下:按钮,选择开关,指示灯,继电器。以下是部分产品型号HE1B,HE2B,HE3B,HE1GYW1S-2E02P YW1S-2E11P YW1S-2E30P YW1S-2E03P YW1S-2E21P YW1S-2E12P YW1S-3E20P YW1S-3E20N1P YW1S-3E02P YW1S-3E02N1P YW1S-3E11P YW1S-3E11N1P YW1S-3E11N2P YW1S-3E11N4P YW1S-3E30P YW1S-3E03P YW1S-3E21P YW1S-3E12P RH1B-U AC110 RH4B-U AC110-120V RY2S-U AC110 RH4B-UL DC24 RY2S-U DC24 RH3B-U AC220 RY2S-UL DC24 SY2S-05A RR2P-UL 220V SR2P05A RR2P-UL 220V RR2P-UL 220V RH1B-UD24+SH1B-05 RH1B-UD24+SH1B-05A RM2S-U DC24 RM2S-U AC110-120 RH2B-U AC110-120 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 SFA-201 SY4S-05D RU4S-U AC220V RU4S-U DC110V RR2PU RR3PU RU4S-NF RH1B-UL DC24 RH2B-UL DC24 RY4S-UL DC24 SH2B-05D SH2B-05A SY4S-05D SY4S-05A RY2S-UL DC24 SH4B-05A RU4S AC220 RR2P-U DC24 RU2S AC220 RH2B AC220 RH2B DC24 RU2S DC24 RM2S-U DC24 RY4S-UL DC24 RY4S-UL AC220 SY4S-05D RU2S-DC24VRU2S-NF AC110V不带灯M-M24G/IDECAL6M-P4R/IDECAL6M-P4W/IDECALGN22211DN-R/IDECAPN122DN-A/IDEC RH1B-UDC24V/IDECSH1B-05A/IDECRH3B-VAC120V/IDECRU2S-D24/IDECSH3B-05/IDECASW201/IDECABN101-RAC200V/IDECABN310-GAC200V/IDECAPN126DN-GAC200V/IDEC/APN126DN-OAC200V/IDECAPN126DN-WAC200V/IDECASN310AC200V/IDEC***N301N-RAC200V/AL2M-P1R/AL2Q-P1R /AL6H-A14G/AL6H-A14-G/AL6H-M14A /AL6H-M14G AL6H-M14R /AL6H-M14w/ AL6H-M24/ AL6H-P4G /AL6H-P4W/ ALFD22611DNW/ ALFD22612DNG ALFN21611DNG/ ALFN22211DNG / ALFN22211DNR /ALFNE22211/DNALFS22211DNG/ ALFS22211DNR/ ALFS22211DNW/ /ABW101B /ABW111B/ ABW201B/ ABW211B/ ABW301B/ ABW311B/ ABW401B /ABW411B /AOW101B /AOW111B/ AOW201B/ AOW211B /AOW301B /AOW311B/ AOW401B /AOW411B/ ALFW22611R /ALFW29911R/ ALW22611R/ ALW29911R/ AOLW22611R/ AOLW29911R /APW126R /APW199R /APW1B26R /APW1B99R/ APW226R /APW299R /APW122DR/ ASLW29911R/ ASLW39911R/ ASW210/ ASW211/ ABN101/ ABN102 /ABN110/ ABN111/ ABN120/ ABN201B/ ABN202B/ ABN210B/ ABN211B/ ABN220B/ ABN301B/ ABN302B ABN310B ABN311B ABN320B ALN2611R ALN2620R ALN2811R ALN2820R ALN2F611R/ ALN2F620R/ ALN2F811R /ALN2F820R/ ALN9911R /ALN9920R /ALN9F911R /ALNE9920R/ AON101B /AON102B/ AON110B/ AON111B /AON120B/ AON301B/ AON302B /AON310B /AON311B/ AON320B/ APN116R/ APN126R/ APN128R/ APN199R/ APNE199R /ASN111/ ASN122 /ASN1K11 /ASN1K22 /ASN1L11/ ASN1L22 /ASN310/ ASN311/ ASN322 /ASN3K11 /ASN3K22 /ASN3L10/ ASN3L11/ ***N301NR/ ***N302NR/ ***N310NR /***N311NR /***N320NR/ AZ11N AZ12N系列继电器插座 RY4S-UAC110-120/ RY4S-UAC24/ RY4S-UDC24/ RY4S-ULAC110-120/ RY4S-ULAC24 RY4S-ULDC24/ SH2B-05D /SM2S-05D/ RM2S-UAC24 /RM2S-UDC24V/ RM2S-U AC220/ RR3P-U AC220 /RR3P-UAC24/ RR3P-UDC24IDEC 继电器 RU4S-C 110VAC          
  IDEC 转换开关 ASN311-U
  IDEC 转换开关 ASN301-U                     IDEC 计数器 CDA-A4D 100-240V
  IDEC 急停开关 ***S302NR                     IDEC 继电器 RH2B-U AC220V
  IDEC 继电器 RH2B-U DC110V                  IDEC 固定座 SH3B-05F1
  IDEC 固定座 SH3B-05C                       IDEC 灯泡 6.3V
  IDEC 弹*** SFA-502                        IDEC 按钮 ASS320N
  IDEC 按钮 AON211-R                         IDEC 按钮 ABN111
  IDEC 按钮 ABN110                           IDEC 按钮 ABN101
  IDEC 光电开关 SA1D-LK4                     IDEC 端子 BA111TP-TK1681-2
  IDEC 灯泡 LFTD-2G DC24V                    IDEC 灯泡 30V
  IDEC 带灯按钮 ALN299111DNG 24VDC           IDEC 带灯按钮 ALN2611R-U 红色
  IDEC 带灯按钮 ALFS2211-DNW DC24V           IDEC 带灯按钮 ALFS2211-DNS DC24V
  IDEC 保护罩 MC9Z-KF3                       IDEC 按钮 MC3D-M10RB
  IDEC 按钮 ABS110N                          IDEC 按钮 ABN101R-U 红
  IDEC 按钮 ABN113                           IDEC 急停按钮开关 ***S302N-R
  IDEC 继电器 RH1B AC220V                    IDEC 转换开关 AS6M-3Y2
  IDEC 转换灯盖 ASLWDDY-Y                    IDEC 指示灯 UPQN426W AC220V
  IDEC 指示灯 APN126W                        IDEC 双位按钮 UWQN21000
  IDEC 十字开关 HW1M-2020-20                 IDEC 三位转换开关 ASN122-U
  IDEC 平头按钮 ABW-110EW                    IDEC 平头按钮 ABW-110ER
  IDEC 平头按钮 ABW-110EG                    IDEC 继电器 RY4S-UL DC24V
  IDEC  RY4S-U DC24V                   IDEC 继电器 RY4S-U 220V
  IDEC  RU2S DC24V                     IDEC 继电器 RH3B-U DC48V
  IDEC RH3B-U DC110V                  IDEC 继电器 RH2B-U DC48V
  IDEC RH2B DC24V                     IDEC 急停按钮 ***S311NR
  IDEC  HW1S-3T20                    IDEC 转换开关 HW1S-31T20
  IDEC APN126R AC220V                 IDEC *** MC9Z-PA3GDP
  IDEC 三位自复开2NO                      IDEC 卡簧 SY4S-02F1
  IDEC 继电器 RU4S-NF-D24                    IDEC 固定座 SH2B-05C
  IDEC 按钮 ABN110G-U(绿)                  IDEC 转换开关 ASW211E
  IDEC 继电器 RU4S AC220V                    IDEC 继电器 RU2S AC220V
  IDEC 继电器 RR3P-UL AC220V                 IDEC 急停开关 HN1E-LV411Q4R
  IDEC 转换开关 ASW320                       IDEC 按钮 ALW29911ER
  IDEC 按钮 ALW29911EG

RJ1S-CL-A12RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-A120,RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230
RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12

RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S1-CD-D12,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48

RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLR-A110,RJ1S-CLR-A120,RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240,RJ1S-CR-A110,RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240

RJ2S-CL-A12,RJ2S-CL-A24,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,RJ2S-CL-A230

RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110.RJ2S-C-A120.RJ2S-C-A220.RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,RJ2S-C-D100.RJ2S-CLD-D12.RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48.RJ2S-CLD-D100,RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110.RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A220.RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A220.RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240

RU系列参数如下:高性能通用小型继电器,适应环保要求的设计.触点容量为,10A(RU2),6A(RU4),3A(RU42).型号如下:

RU2S-A24,RU2S-A100,RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12,RU2S-D24,RU2S-D48,RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110.RU2S-R-A200.RU2S-R-A220,RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24

RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110.RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220

RU2S-NF-D6,RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24

RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200,RU2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24,RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12.RU4S-D24.RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100

RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48,RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110,RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24,RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200,RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12

RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48,RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110,RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,RU42S-A200,RU42S-A220.RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200,RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48

RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12.RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,RU42S-NF-A11,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6.RU42S-NF-D12.RU42S-NF-D24.RU42S-NF-D48.RU42S-NF-D100.RU42S-NF-D110

RR系列参数如下:大功率型继电器,大容量10A-1.2及3极。型号有:

RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,RR3PA-ULC

RH系列参数如下:SPDT~4PDT、10A触点小型功率继电器:

RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD,RH2B-U,RH2B-UL,RH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD,RH2B-ULD,RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL,RH3B-UT,RH3B-ULC,RH3B-D

RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,RH4B-U,RH4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC

RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,RH4V2-U,RH4V2-UL,RH4V2-UD

RM系列参数如下:DPDT触点(5A)具备插入式和PC板端子型。型号有:

RM2S-U,RM2S-UL,RM2S-UC,RM2S-UT,RM2S-UD,RM2S-ULD,RM2V-U,RM2V-UL

RY系列参数如下:DPDT(3A)及4PDT(5A)触点具备双分叉型触点,型号有:

RY2S-U,RY2S-UL,RY2S-UT,RY2S-UD,RY22S-U,RY22S-UL。RY22S-UT,RY22S-UD,RY4S-U,RY4S-UL,RY4S-UC,RY4S-ULC,RY4S-UT,RY4S-UD,RY4S-ULD,RY42S-U,RY42S-UL,RY42S-UT,RY42S-UD,RY2V-U,RY2V-UL,RY2V-UD,RY22V-U,RY22V-UL

RY22V-UD,RY4V-U,RY4V-UL,RY42V-U。RY42V-UL

RR2KP系列参数如下:交替式闭锁继电器DPDT–触点容量10A。型号有:

RR2KP-U,RR2KP-UC

RH2L系列参数如下:小型功率闭锁继电器DPDT—触点容量10A。型号有:

RH2LB-U,RH2LV-U


YW1B-V4E01R YW1B-V4E02R YW1B-V4E11R,和泉电气IDEC急停按钮。急停按钮:YW1B-V4E01R、YW1B-V4E02R、YW1B-V4E03R、YW1B-V4E11R、YW1B-V4E12R、YW1B-V4E21R

普通按钮:YW1B-M1E10G 、YW1B-M1E10R、YW1B-M1E10W 、YW1B-M1E10B 、YW1B-M1E10Y 、YW1B-M1E10S 、YW1B-M1E01G 、YW1B-M1E01R、YW1B-M1E01W 、YW1B-M1E01B 、YW1B-M1E01Y 、YW1B-M1E01S 、YW1B-M1E11G 、YW1B-M1E11R、YW1B-M1E11W 、YW1B-M1E11B 、YW1B-M1E11Y 、YW1B-M1E11S 、YW1B-M1E20G 、YW1B-M1E20R、YW1B-M1E20W 、YW1B-M1E20B 、YW1B-M1E20Y 、YW1B-M1E20S 、YW1B-M1E02G 、YW1B-

M1E02R、YW1B-M1E02W 、YW1B-M1E02B 、YW1B-M1E02Y 、YW1B-M1E02S 、YW1B-M1E12G 、YW1B-M1E12R、YW1B-M1E12W 、YW1B-M1E12B 、YW1B-M1E12Y 、YW1B-M1E12S 、YW1B-M1E21G 、YW1B-M1E21R、YW1B-M1E21W 、YW1B-M1E21B 、YW1B-M1E21Y 、YW1B-M1E21S 、YW1B-M1E30G 、YW1B-M1E30R、YW1B-M1E30W 、YW1B-M1E30B 、YW1B-M1E30Y 、YW1B-M1E30S 、YW1B-M1E03G 、YW1B-M1E03R、YW1B-M1E03W 、YW1B-M1E03B 、YW1B-M1E03Y 、YW1B-M1E03S

蘑菇头按钮:YW1B-M4E10G 、YW1B-M4E10R、YW1B-M4E10W 、YW1B-M4E10B 、YW1B-M4E10Y 、YW1B-M4E10S 、YW1B-M4E01G 、YW1B-M4E01R、YW1B-M4E01W 、YW1B-M4E01B 、YW1B-M4E01Y 、YW1B-M4E01S 、YW1B-M4E11G 、YW1B-M4E11R、YW1B-M4E11W 、YW1B-M4E11B 、YW1B-M4E11Y 、YW1B-M4E11S 、YW1B-M4E20G 、YW1B-M4E20R、YW1B-M4E20W 、YW1B-M4E20B 、YW1B-M4E20Y 、YW1B-M4E20S 、YW1B-M4E02G 、YW1BM4E02R、YW1B-M4E02W 、YW1B-M4E02B 、YW1B-M4E02Y 、YW1B-M4E02S 、YW1B-M4E12G 、YW1B-M4E12R、YW1B-M4E12W 、YW1B-M4E12B 、YW1B-M4E12Y 、YW1B-M4E12S 、YW1B-M4E21G 、YW1B-M4E21R、YW1B-M4E21W 、YW1B-M4E21B 、YW1B-M4E21Y 、YW1B-M4E21S 、YW1B-M4E30G 、YW1B-M4E30R、YW1B-M4E30W 、YW1B-M4E30B 、YW1B-M4E30Y 、YW1B-M4E30S 、YW1B-M4E03G 、YW1B-M4E03R、YW1B-M4E03W 、YW1B-M4E03B 、YW1B-M4E03Y 、YW1B-M4E03S

选择开关:YW1S-2E10、YW1S-2E11、YW1S-2E20、YW1S-2E02、YW1S-2E21、YW1S-2E12、YW1S-2E11、YW1S-2E30、YW1S-2E03、YW1S-3E20、YW1S-3E02、YW1S-3E21、YW1S-3E12、YW1S-3E30、YW1S-3E03、YW1S-33E20、YW1S-33E02、YW1S-33E21、YW1S-33E12、YW1S-33E3YW1S-33E03

钥匙选择开关:YW1K-2AE10、YW1K-2AE11、YW1K-2AE20、YW1K-2AE02、YW1K-2AE21、YW1K-2AE12、YW1K-2AE11、YW1K-2AE30、YW1K-2AE03、YW1K-2BE10、YW1K-2BE11、YW1K-2BE20、YW1K-2BE02、YW1K-2BE21、YW1K-2BE12、YW1K-2BE11、YW1K-2BE30、YW1K-2BE03

带灯按钮:YW1L-M2E10Q4G、YW1L-M2E10Q4R、YW1L-M2E10Q4Y、YW1L-M2E10Q4S、YW1L-M2E10Q4W、YW1L-M2E10Q4PW、YW1L-M2E10QM3G、YW1L-M2E10QM3R、YW1L-M2E10QM3Y、YW1L-M2E10QM3S、YW1L-M2E10QM3W/YW1L-M2E10QM3PW、YW1L-MF2E10Q4G、YW1L-MF2E10Q4R、YW1L-MF2E10Q4Y、YW1L-MF2E10Q4S、YW1L-MF2E10Q4W、YW1L-MF2E10Q4PW、YW1L-MF2E10QM3G、YW1L-MF2E10QM3R、YW1L-MF2E10QM3Y、YW1L-MF2E10QM3S、YW1L-MF2E10QM3W、YW1L-MF2E10QM3PW、YW1L-M2E11Q4G、YW1L-M2E11Q4R、YW1L-M2E11Q4Y、

YW1L-M2E11Q4S、YW1L-M2E11Q4W、YW1L-M2E11Q4PW、YW1L-M2E11QM3G、YW1L-M2E11QM3R、YW1L-M2E11QM3Y、YW1L-M2E11QM3S、YW1L-M2E11QM3W、YW1L-M2E11QM3PW、YW1L-MF2E11Q4G、YW1L-MF2E11Q4R、YW1L-MF2E11Q4Y、YW1L-MF2E11Q4S、YW1L-MF2E11Q4W、YW1L-MF2E11Q4PW、YW1L-MF2E11QM3G、YW1L-MF2E11QM3R、YW1L-MF2E11QM3Y、YW1L-MF2E11QM3S、YW1L-MF2E11QM3W、YW1L-MF2E11QM3PW

组合式指示灯:YW1P-2EQ4G、YW1P-2EQ4R、YW1P-2EQ4Y、YW1P-2EQ4W、YW1P-2EQ4PW、YW1P-2EQM3G、YW1P-2EQM3R、YW1P-2EQM3Y、YW1P-2EQM3W、YW1P-2EQM3PW、YW1P-1BEQ4G、YW1P-1BEQ4R、YW1P-1BEQ4Y、YW1P-1BEQ4W、YW1P-1BEQ4PW、YW1P-1BEQM3G、YW1P-1BEQM3R、YW1P-1BEQM3Y、YW1P-1BEQM3W、YW1P-

1BEQM3PW、YW1P-1EQ4G、YW1P-1EQ4R、YW1P-1EQ4Y、YW1P-1EQ4W、YW1P-1EQ4PW、YW1P-1EQM3G、YW1P-1EQM3R、YW1P-1EQM3Y、YW1P-1EQM3W、YW1P-1EQM3PW、

一体式指示灯:YW1P-1BUQ4G、YW1P-1BUQ4R、YW1P-1BUQ4A、YW1P-1BUQ4W、YW1P-1BUQ4S、YW1P-1BUQ4PW、YW1P-1BUQM3G、YW1P-1BUQM3R、YW1P-1BUQM3A、YW1P-1BUQM3W、YW1P-1BUQM3S、YW1P-1BUQM3PW、YW1P

-1UQ4G、YW1P-1UQ4R、YW1P-1UQ4A、YW1P-1UQ4W、YW1P-1UQ4S、YW1P-1UQ4PW、YW1P-1UQM3G、YW1P-1UQM3R、YW1P-1UQM3A、YW1P-1UQM3W、YW1P-1UQM3S

RJ1S-CL-A12 RJ1S-CL-A24 RJ1S-CL-A110 RJ1S-CL-A120 RJ1S-CL-A220 RJ1S-CL-A230 RJ1S-CL-A240 RJ1S-CL-D12 RJ1S-CL-D24 RJ1S-CL-D48 RJ1S-CL-D100
RJ1S-C-A12 RJ1S-C-A24 RJ1S-C-A110 RJ1S-C-A120 RJ1S-C-A220 RJ1S-C-A230 RJ1S-C-A240 RJ1S-C-D12 RJ1S-C-D24 RJ1S-C-D48 RJ1S-C-D100
RJ2S-CL-A12 RJ2S-CL-A24 RJ2S-CL-A110 RJ2S-CL-A120 RJ2S-CL-A220 RJ2S-CL-A230 RJ2S-CL-A240 RJ2S-CL-D12 RJ2S-CL-D24 RJ2S-CL-D48 RJ2S-CL-D100
RJ2S-C-A12 RJ2S-C-A24 RJ2S-C-A110 RJ2S-C-A120 RJ2S-C-A220 RJ2S-C-A230 RJ2S-C-A240 RJ2S-C-D12 RJ2S-C-D24 RJ2S-C-D48 RJ2S-C-D100
RJ1S-CLD-D12 RJ1S-CLD-D24 RJ1S-CLD-D48 RJ1S-CLD-D100 RJ1S-CD-D12 RJ1S-CD-D24 RJ1S-CD-D48 RJ1S-CD-D100 RJ1S-CLD1-D12 RJ1S-CLD1-D24 RJ1S-CLD1-D48 RJ1S-CLD1-D100 RJ1S-CD1-D12 RJ1S-CD1-D24 RJ1S-CD1-D48 RJ1S-CD1-D100
RJ2S-CLD-D12 RJ2S-CLD-D24 RJ2S-CLD-D48 RJ2S-CLD-D100 RJ2S-CD-D12 RJ2S-CD-D24 RJ2S-CD-D48 RJ2S-CD-D100 RJ2S-CLD1-D12 RJ2S-CLD1-D24 RJ2S-CLD1-D48 RJ2S-CLD1-D100 RJ2S-CD1-D12 RJ2S-CD1-D24 RJ2S-CD1-D48 RJ2S-CD1-D100
RJ1S-CLR-A110 RJ1S-CLR-A120 RJ1S-CLR-A220 RJ1S-CLR-A230 RJ1S-CLR-A240 RJ1S-CR-A110 RJ1S-CR-A120 RJ1S-CR-A220 RJ1S-CR-A230 RJ1S-CR-A240
RJ2S-CLR-A110 RJ2S-CLR-A120 RJ2S-CLR-A220 RJ2S-CLR-A230 RJ2S-CLR-A240 RJ2S-CR-A110 RJ2S-CR-A120 RJ2S-CR-A220 RJ2S-CR-A230 RJ2S-CR-A240

常年备有大量现货,价格优惠,主要产品如下:按钮,选择开关,指示灯,继电器。以下是部分产品型号HE1B,HE2B,HE3B,HE1GYW1S-2E02P YW1S-2E11P YW1S-2E30P YW1S-2E03P YW1S-2E21P YW1S-2E12P YW1S-3E20P YW1S-3E20N1P YW1S-3E02P YW1S-3E02N1P YW1S-3E11P YW1S-3E11N1P YW1S-3E11N2P YW1S-3E11N4P YW1S-3E30P YW1S-3E03P YW1S-3E21P YW1S-3E12P RH1B-U AC110 RH4B-U AC110-120V RY2S-U AC110 RH4B-UL DC24 RY2S-U DC24 RH3B-U AC220 RY2S-UL DC24 SY2S-05A RR2P-UL 220V SR2P05A RR2P-UL 220V RR2P-UL 220V RH1B-UD24+SH1B-05 RH1B-UD24+SH1B-05A RM2S-U DC24 RM2S-U AC110-120 RH2B-U AC110-120 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 RY2S-UL DC24 RY4S-UL DC24 RH4B-UL DC24 SFA-201 SY4S-05D RU4S-U AC220V RU4S-U DC110V RR2PU RR3PU RU4S-NF RH1B-UL DC24 RH2B-UL DC24 RY4S-UL DC24 SH2B-05D SH2B-05A SY4S-05D SY4S-05A RY2S-UL DC24 SH4B-05A RU4S AC220 RR2P-U DC24 RU2S AC220 RH2B AC220 RH2B DC24 RU2S DC24 RM2S-U DC24 RY4S-UL DC24 RY4S-UL AC220 SY4S-05D RU2S-DC24VRU2S-NF AC110V不带灯M-M24G/IDECAL6M-P4R/IDECAL6M-P4W/IDECALGN22211DN-R/IDECAPN122DN-A/IDEC RH1B-UDC24V/IDECSH1B-05A/IDECRH3B-VAC120V/IDECRU2S-D24/IDECSH3B-05/IDECASW201/IDECABN101-RAC200V/IDECABN310-GAC200V/IDECAPN126DN-GAC200V/IDEC/APN126DN-OAC200V/IDECAPN126DN-WAC200V/IDECASN310AC200V/IDECAVN301N-RAC200V/AL2M-P1R/AL2Q-P1R /AL6H-A14G/AL6H-A14-G/AL6H-M14A /AL6H-M14G AL6H-M14R /AL6H-M14w/ AL6H-M24/ AL6H-P4G /AL6H-P4W/ ALFD22611DNW/ ALFD22612DNG ALFN21611DNG/ ALFN22211DNG / ALFN22211DNR /ALFNE22211/DNALFS22211DNG/ ALFS22211DNR/ ALFS22211DNW/ /ABW101B /ABW111B/ ABW201B/ ABW211B/ ABW301B/ ABW311B/ ABW401B /ABW411B /AOW101B /AOW111B/ AOW201B/ AOW211B /AOW301B /AOW311B/ AOW401B /AOW411B/ ALFW22611R /ALFW29911R/ ALW22611R/ ALW29911R/ AOLW22611R/ AOLW29911R /APW126R /APW199R /APW1B26R /APW1B99R/ APW226R /APW299R /APW122DR/ ASLW29911R/ ASLW39911R/ ASW210/ ASW211/ ABN101/ ABN102 /ABN110/ ABN111/ ABN120/ ABN201B/ ABN202B/ ABN210B/ ABN211B/ ABN220B/ ABN301B/ ABN302B ABN310B ABN311B ABN320B ALN2611R ALN2620R ALN2811R ALN2820R ALN2F611R/ ALN2F620R/ ALN2F811R /ALN2F820R/ ALN9911R /ALN9920R /ALN9F911R /ALNE9920R/ AON101B /AON102B/ AON110B/ AON111B /AON120B/ AON301B/ AON302B /AON310B /AON311B/ AON320B/ APN116R/ APN126R/ APN128R/ APN199R/ APNE199R /ASN111/ ASN122 /ASN1K11 /ASN1K22 /ASN1L11/ ASN1L22 /ASN310/ ASN311/ ASN322 /ASN3K11 /ASN3K22 /ASN3L10/ ASN3L11/ AVN301NR/ AVN302NR/ AVN310NR /AVN311NR /AVN320NR/ AZ11N AZ12N系列继电器插座RY4S-UAC110-120/ RY4S-UAC24/ RY4S-UDC24/ RY4S-ULAC110-120/ RY4S-ULAC24 RY4S-ULDC24/ SH2B-05D /SM2S-05D/ RM2S-UAC24 /RM2S-UDC24V/ RM2S-U AC220/ RR3P-U AC220 /RR3P-UAC24/ RR3P-UDC24IDEC继电器RU4S-C 110VAC
IDEC转换开关ASN311-U
IDEC转换开关ASN301-U IDEC计数器CDA-A4D 100-240V
IDEC急停开关AVS302NR IDEC继电器RH2B-U AC220V
IDEC继电器RH2B-U DC110V IDEC固定座SH3B-05F1
IDEC固定座SH3B-05C IDEC灯泡6.3V
IDEC弹簧片SFA-502 IDEC按钮ASS320N
IDEC按钮AON211-R IDEC按钮ABN111
IDEC按钮ABN110 IDEC按钮ABN101
IDEC光电开关SA1D-LK4 IDEC端子BA111TP-TK1681-2
IDEC灯泡LFTD-2G DC24V IDEC灯泡30V
IDEC带灯按钮ALN299111DNG 24VDC IDEC带灯按钮ALN2611R-U红色
IDEC带灯按钮ALFS2211-DNW DC24V IDEC带灯按钮ALFS2211-DNS DC24V
IDEC保护罩MC9Z-KF3 IDEC按钮MC3D-M10RB
IDEC按钮ABS110N IDEC按钮ABN101R-U红
IDEC按钮ABN113 IDEC急停按钮开关AVS302N-R
IDEC继电器RH1B AC220V IDEC转换开关AS6M-3Y2
IDEC转换灯盖ASLWDDY-Y IDEC指示灯UPQN426W AC220V
IDEC指示灯APN126W IDEC双位按钮UWQN21000
IDEC十字开关HW1M-2020-20 IDEC三位转换开关ASN122-U
IDEC平头按钮ABW-110EW IDEC平头按钮ABW-110ER
IDEC平头按钮ABW-110EG IDEC继电器RY4S-UL DC24V
IDEC继电器RY4S-U DC24V IDEC继电器RY4S-U 220V
IDEC继电器RU2S DC24V IDEC继电器RH3B-U D8V
IDEC继电器RH3B-U DC110V IDEC继电器RH2B-U D8V
IDEC继电器RH2B DC24V IDEC急停按钮AVS311NR
IDEC转换开关HW1S-3T20 IDEC转换开关HW1S-31T20
IDEC信号灯APN126R AC220V IDEC色片MC9Z-PA3GDP
IDEC三位自复开关2NO IDEC卡簧SY4S-02F1
IDEC继电器RU4S-NF-D24 IDEC固定座SH2B-05C
IDEC按钮ABN110G-U(绿) IDEC转换开关ASW211E
IDEC继电器RU4S AC220V IDEC继电器RU2S AC220V
IDEC继电器RR3P-UL AC220V IDEC急停开关HN1E-LV411Q4R
IDEC转换开关ASW320 IDEC按钮ALW29911ER
IDEC按钮ALW29911EG

和泉继电器YW系列,A6系列,RJ系列,RU系列,RR系列,RH系列,RM系列,RY系列,RR2KP系列,RH2L系列,RY2KS系列。。
RJ系列参数如下:耐久性强,形状小,触点的容许电流大的薄型功率继电器.型号有:
RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230
RJ1S-CL-A240,RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-C-A12
RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CD1-D12,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48
RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLR-A110,RJ1S-CLR-A120,RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240,RJ1S-CR-A110,RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240
RJ2S-CL-A12,RJ2S-CL-A24,RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,RJ2S-CL-A230
RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110.RJ2S-C-A120.RJ2S-C-A220.RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,RJ2S-C-D100.RJ2S-CLD-D12.RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48.RJ2S-CLD-D100,RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110.RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A220.RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A220.RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240
RU系列参数如下:高性能通用小型继电器,适应环保要求的设计.触点容量为,10A(RU2),6A(RU4),3A(RU42).型号如下:
RU2S-A24,RU2S-A100,RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12,RU2S-D24,RU2S-D48,RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110.RU2S-R-A200.RU2S-R-A220,RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24
RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110.RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220
RU2S-NF-D6,RU2S-NF-D12,RU2S-NF-D24,RU2S-NF-D48,RU2S-NF-D110,RU2V-NF-A24
RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200,RU2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24,RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12.RU4S-D24.RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100
RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48,RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110,RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24,RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200,RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12
RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48,RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110,RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,RU42S-A200,RU42S-A220.RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200,RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48
RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12.RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,RU42S-NF-A11,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6.RU42S-NF-D12.RU42S-NF-D24.RU42S-NF-D48.RU42S-NF-D100.RU42S-NF-D110
RR系列参数如下:大功率型继电器,大容量10A-1.2及3极。型号有:
RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,RR3PA-ULC,RR2P-U-AC6,RR2P-U-AC12RR2P-U-AC24,RR2P-U-AC50,RR2P-U-AC100,RR2P-U-AC110,RR2P-U-AC115,RR2P-U-AC120,RR2P-U-AC200,RR2P-U-AC220,RR2P-U-AC230,RR2P-U-AC240,RR2P-U-DC6,RR2P-U-DC12,RR2P-U-DC24,RR2P-U-D8,RR2P-U-DC110,RR3P-U-AC6,RR3P-U-AC12,RR3P-U-AC24,RR3P-U-AC50,RR3P-U-AC100,RR3P-U-AC110,RR3P-U-AC115,RR3P-U-AC120,RR3P-U-AC200,RR3P-U-AC220,RR3P-U-AC230,RR3P-U-AC240,RR3P-U-DC6,RR3P-U-DC12,RR3P-U-DC24,RR3P-U-D8,RR3P-U-DC110,RR2P-UL-AC6,RR2P-UL-AC12,RR2P-UL-AC24,RR2P-UL-AC50,RR2P-UL-AC100,RR2P-UL-AC110,RR2P-UL-AC115,RR2P-UL-AC120,RR2P-UL-AC200,RR2P-UL-AC220,RR2P-UL-AC230,RR2P-UL-AC240,RR2P-UL-DC6,RR2P-UL-DC12,RR2P-UL-DC24,RR2P-UL-D8,RR2P-UL-DC110,RR3P-UL-AC6,RR3P-UL-AC12,RR3P-UL-AC24,RR3P-UL-AC50,RR3P-UL-AC100,RR3P-UL-AC110,RR3P-UL-AC115,RR3P-UL-AC120,RR3P-UL-AC200,RR3P-UL-AC220,RR3P-UL-AC230,RR3P-UL-AC240,RR3P-UL-DC6,RR3P-UL-DC12,RR3P-UL-DC24,RR3P-UL-D8,RR3P-UL-DC110,
RH系列参数如下:SPDT~4PDT、10A触点小型功率继电器
RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD,RH2B-U,RH2B-UL,RH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD,RH2B-ULD,RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL,RH3B-UT,RH3B-ULC,RH3B-D
RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,RH4B-U,RH4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC
RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,RH4V2-U,RH4V2-UL,RH4V2-UD

RJ1S-C-A12,RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,
 RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,
 RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CL-A12,RJ1S-CL-A24,
 RJ1S-CL-A110,RJ1S-CL-A120,RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230,RJ1S-CL-A240,
 RJ1S-CL-D12,RJ1S-CL-D24,RJ1S-CL-D48,RJ1S-CL-D100,RJ1S-CD-D12,
 RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,
 RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD1-D12,RJ1S-CD1-D24,
 RJ1S-CD1-D48,RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,
 RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CR-A110,RJ1S-CR-A120,
 RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240,RJ1S-CLR-A110,
 RJ1S-CLR-A120,RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240
 RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110,
 RJ2S-C-A120,RJ2S-C-A220,RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,
 RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,RJ2S-C-D100,RJ2S-CL-A12,RJ2S-CL-A24,
 RJ2S-CL-A110,RJ2S-CL-A120,RJ2S-CL-A220,RJ2S-CL-A230,RJ2S-CL-A240,
 RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,RJ2S-CL-D100,RJ2S-CD-D12,
 RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD-D12,RJ2S-CLD-D24,
 RJ2S-CLD-D48,RJ2S-CLD-D100,RJ2S-CD1-D12,RJ2S-CD1-D24,
 RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLD1-D12,RJ2S-CLD1-D24,
 RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A120,
 RJ2S-CR-A220,RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240,RJ2S-CLR-A110,
 RJ2S-CLR-A120,RJ2S-CLR-A220,RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240

YW1B-V4E01R YW1B-V4E02R YW1B-V4E11R YW1B-V4E01R、YW1B-V4E02R、YW1B-V4E03R、YW1B-V4E11R、YW1B-V4E12R、YW1B-V4E21R
:YW1B-M1EM10G,YW1B-M1E10R、YW1B-M1E10W 、YW1B-M1E10B 、YW1B-M1E10Y 、YW1B-M1E10S 、YW1B-M1E01G 、YW1B-M1E01R、YW1B-M1E01W 、YW1B-M1E01B 、YW1B-M1E01Y 、YW1B-M1E01S 、YW1B-M1E11G 、YW1B-M1E11R、YW1B-M1E11W 、YW1B-M1E11B 、YW1B-M1E11Y 、YW1B-M1E11S 、YW1B-M1E20G 、YW1B-M1E20R、YW1B-M1E20W 、YW1B-M1E20B 、YW1B-M1E20Y 、YW1B-M1E20S 、YW1B-M1E02G 、YW1B-

M1E02R、YW1B-M1E02W 、YW1B-M1E02B 、YW1B-M1E02Y 、YW1B-M1E02S 、YW1B-M1E12G 、YW1B-M1E12R、YW1B-M1E12W 、YW1B-M1E12B 、YW1B-M1E12Y 、YW1B-M1E12S 、YW1B-M1E21G 、YW1B-M1E21R、YW1B-M1E21W 、YW1B-M1E21B 、YW1B-M1E21Y 、YW1B-M1E21S 、YW1B-M1E30G 、YW1B-M1E30R、YW1B-M1E30W 、YW1B-M1E30B 、YW1B-M1E30Y 、YW1B-M1E30S 、YW1B-M1E03G 、YW1B-M1E03R、YW1B-M1E03W 、YW1B-M1E03B 、YW1B-M1E03Y 、YW1B-M1E03S

YW1B-M4E10G 、YW1B-M4E10R、YW1B-M4E10W 、YW1B-M4E10B 、YW1B-M4E10Y 、YW1B-M4E10S 、YW1B-M4E01G 、YW1B-M4E01R、YW1B-M4E01W 、YW1B-M4E01B 、YW1B-M4E01Y 、YW1B-M4E01S 、YW1B-M4E11G 、YW1B-M4E11R、YW1B-M4E11W 、YW1B-M4E11B 、YW1B-M4E11Y 、YW1B-M4E11S 、YW1B-M4E20G 、YW1B-M4E20R、YW1B-M4E20W 、YW1B-M4E20B 、YW1B-M4E20Y 、YW1B-M4E20S 、YW1B-M4E02G 、YW1BM4E02R、YW1B-M4E02W 、YW1B-M4E02B 、YW1B-M4E02Y 、YW1B-M4E02S 、YW1B-M4E12G 、YW1B-M4E12R、YW1B-M4E12W 、YW1B-M4E12B 、YW1B-M4E12Y 、YW1B-M4E12S 、YW1B-M4E21G 、YW1B-M4E21R、YW1B-M4E21W 、YW1B-M4E21B 、YW1B-M4E21Y 、YW1B-M4E21S 、YW1B-M4E30G 、YW1B-M4E30R、YW1B-M4E30W 、YW1B-M4E30B 、YW1B-M4E30Y 、YW1B-M4E30S 、YW1B-M4E03G 、YW1B-M4E03R、YW1B-M4E03W 、YW1B-M4E03B 、YW1B-M4E03Y 、YW1B-M4E03S

YW1S-2E10、YW1S-2E11、YW1S-2E20、YW1S-2E02、YW1S-2E21、YW1S-2E12、YW1S-2E11、YW1S-2E30、YW1S-2E03、YW1S-3E20、YW1S-3E02、YW1S-3E21、YW1S-3E12、YW1S-3E30、YW1S-3E03、YW1S-33E20、YW1S-33E02、YW1S-33E21、YW1S-33E12、YW1S-33E3YW1S-33E03

YW1K-2AE10、YW1K-2AE11、YW1K-2AE20、YW1K-2AE02、YW1K-2AE21、YW1K-2AE12、YW1K-2AE11、YW1K-2AE30、YW1K-2AE03、YW1K-2BE10、YW1K-2BE11、YW1K-2BE20、YW1K-2BE02、YW1K-2BE21、YW1K-2BE12、YW1K-2BE11、YW1K-2BE30、YW1K-2BE03

YW1L-M2E10Q4G、YW1L-M2E10Q4R、YW1L-M2E10Q4Y、YW1L-M2E10Q4S、YW1L-M2E10Q4W、YW1L-M2E10Q4PW、YW1L-M2E10QM3G、YW1L-M2E10QM3R、YW1L-M2E10QM3Y、YW1L-M2E10QM3S、YW1L-M2E10QM3W/YW1L-M2E10QM3PW、YW1L-MF2E10Q4G、YW1L-MF2E10Q4R、YW1L-MF2E10Q4Y、YW1L-MF2E10Q4S、YW1L-MF2E10Q4W、YW1L-MF2E10Q4PW、YW1L-MF2E10QM3G、YW1L-MF2E10QM3R、YW1L-MF2E10QM3Y、YW1L-MF2E10QM3S、YW1L-MF2E10QM3W、YW1L-MF2E10QM3PW、YW1L-M2E11Q4G、YW1L-M2E11Q4R、YW1L-M2E11Q4Y、

YW1L-M2E11Q4S、YW1L-M2E11Q4W、YW1L-M2E11Q4PW、YW1L-M2E11QM3G、YW1L-M2E11QM3R、YW1L-M2E11QM3Y、YW1L-M2E11QM3S、YW1L-M2E11QM3W、YW1L-M2E11QM3PW、YW1L-MF2E11Q4G、YW1L-MF2E11Q4R、YW1L-MF2E11Q4Y、YW1L-MF2E11Q4S、YW1L-MF2E11Q4W、YW1L-MF2E11Q4PW、YW1L-MF2E11QM3G、YW1L-MF2E11QM3R、YW1L-MF2E11QM3Y、YW1L-MF2E11QM3S、YW1L-MF2E11QM3W、YW1L-MF2E11QM3PW

YW1P-2EQ4G、YW1P-2EQ4R、YW1P-2EQ4Y、YW1P-2EQ4W、YW1P-2EQ4PW、YW1P-2EQM3G、YW1P-2EQM3R、YW1P-2EQM3Y、YW1P-2EQM3W、YW1P-2EQM3PW、YW1P-1BEQ4G、YW1P-1BEQ4R、YW1P-1BEQ4Y、YW1P-1BEQ4W、YW1P-1BEQ4PW、YW1P-1BEQM3G、YW1P-1BEQM3R、YW1P-1BEQM3Y、YW1P-1BEQM3W、YW1P-

1BEQM3PW、YW1P-1EQ4G、YW1P-1EQ4R、YW1P-1EQ4Y、YW1P-1EQ4W、YW1P-1EQ4PW、YW1P-1EQM3G、YW1P-1EQM3R、YW1P-1EQM3Y、YW1P-1EQM3W、YW1P-1EQM3PW、

YW1P-1BUQ4G、YW1P-1BUQ4R、YW1P-1BUQ4A、YW1P-1BUQ4W、YW1P-1BUQ4S、YW1P-1BUQ4PW、YW1P-1BUQM3G、YW1P-1BUQM3R、YW1P-1BUQM3A、YW1P-1BUQM3W、YW1P-1BUQM3S、YW1P-1BUQM3PW、YW1P

-1UQ4G、YW1P-1UQ4R、YW1P-1UQ4A、YW1P-1UQ4W、YW1P-1UQ4S、YW1P-1UQ4PW、YW1P-1UQM3G、YW1P-1UQM3R、YW1P-1UQM3A、YW1P-1UQM3W、YW1P-1UQM3S、

RJ, RJ1S-CL-A12RJ1S-CL-A24,RJ1S-CL-A110,RJ1S-A120,RJ1S-CL-A220,RJ1S-CL-A230

RJ1S-CL-A240 RJ1S-CL-D12, RJ1S -CL- D24 RJ1S -CL-D48 RJ1S -CL-D100 RJ1S-C-A12

RJ1S-C-A24,RJ1S-C-A110,RJ1S-C-A120,RJ1S-C-A220,RJ1S-C-A230,RJ1S-C-A240,RJ1S-C-D12,RJ1S-C-D24,RJ1S-C-D48,RJ1S-C-D100,RJ1S-CLD-D12,RJ1S-CLD-D24,RJ1S-CLD-D48,RJ1S-CLD-D100,RJ1S-CD-D12,RJ1S-CD-D24,RJ1S-CD-D48,RJ1S-CD-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S-CLD1-D12,RJ1S-CLD1-D24,RJ1S-CLD1-D48,RJ1S-CLD1-D100,RJ1S1-CD-D12,RJ1S-CD1-D24,RJ1S-CD1-D48

 RJ1S-CD1-D100,RJ1S-CLR-A110,RJ1S-CLR-A120,RJ1S-CLR-A220,RJ1S-CLR-A230,RJ1S-CLR-A240,RJ1S-CR-A110,RJ1S-CR-A120,RJ1S-CR-A220,RJ1S-CR-A230,RJ1S-CR-A240

 RJ2S-CL-A12 RJ1S-CL-A24 RJ2S-CL-A110 RJ2S-CL-A120 RJ2S-CL-A220 RJ2S-CL-A230

 RJ2S-CL-A240,RJ2S-CL-D12,RJ2S-CL-D24,RJ2S-CL-D48,RJ2S-CL-D100,RJ2S-C-A12,RJ2S-C-A24,RJ2S-C-A110.RJ2S-C-A120.RJ2S-C-A220.RJ2S-C-A230,RJ2S-C-A240,RJ2S-C-D12,RJ2S-C-D24,RJ2S-C-D48,RJ2S-C-D100.RJ2S-CLD-D12.RJ2S-CLD-D24,RJ2S-CLD-D48.RJ2S-CLD-D100,RJ2S-CD-D12,RJ2S-CD-D24,RJ2S-CD-D48,RJ2S-CD-D100,RJ2S-CLD1-D12,RJ2S-CLD1-D24,RJ2S-CLD1-D48,RJ2S-CLD1-D100,RJ2S-CD1-D12,RJ2S-CD1-D24,RJ2S-CD1-D48,RJ2S-CD1-D100,RJ2S-CLR-A110.RJ2S-CLR-A200,RJ2S-CLR-A220.RJ2S-CLR-A230,RJ2S-CLR-A240,RJ2S-CR-A110,RJ2S-CR-A200,RJ2S-CR-A220.RJ2S-CR-A230,RJ2S-CR-A240

 RU 10A(RU2) 6A(RU4) 3A(RU42).型号如下:RU2S-A24,RU2S-A100,RU2S-A110,RU2S-A200,RU2S-A220,RU2S-D6,RU2S-D12,RU2S-D24,RU2S-D48,RU2S-D110,RU2S-R-A100,RU2S-R-A110.RU2S-R-A200.RU2S-R-A220,RU2S-D-D6,RU2S-D-D12,RU2S-D-D24,RU2S-D-D48,RU2S-D-D110,RU2S-D1-D24,RU2S-C-A24

 RU2S-C-A100,RU2S-C-A110,RU2S-C-A200,RU2S-C-A220,RU2S-C-D6,RU2S-C-D12,RU2S-C-D24,RU2S-C-D48,RU2S-C-D110,RU2S-CR-A100,RU2S-CR-A110.RU2S-CR-A200,RU2S-CR-A220,RU2S-CD-D6,RU2S-CD-D12,RU2S-CD-D24,RU2S-CD-D48,RU2S-CD-D110,RU2S-CD1-D24,RU2S-NF-A24,RU2S-NF-A100,RU2S-NF-A110,RU2S-NF-A200,RU2S-NF-A220

 RU2S-NF-D6 RU2S-NF-D12 RU2S-NF-D24 RU2S-NF-D48 RU2S-NF-D110 RU2V-NF-A24

 RU2V-NF-A100,RU2V-NF-A110,RU2V-NF-A200,RU2V-NF-A220,RU2V-NF-D6,RU2V-NF-D12,RU2V-NF-D24,RU2V-NF-D48,RU2V-NF-D110,RU4S-A24,RU4S-A100,RU4S-A110,RU4S-A200,RU4S-A220,RU4S-D6,RU4S-D12.RU4S-D24.RU4S-D48,RU4S-D110,RU4S-R-A100

RU4S-R-A110,RU4S-R-A200,RU4S-R-A220,RU4S-D-D6,RU4S-D-D12,RU4S-D-D24,RU4S-D-D48,RU4S-D-D110,RU4S-D1-D24,RU4S-C-A24,RU4S-C-A100,RU4S-C-A110,RU4S-C-A200,RU4S-C-A220,RU4S-C-D6,RU4S-C-D12,RU4S-C-D24,RU4S-C-D48,RU4S-C-D110,RU4S-CR-A100,RU4S-CR-A110,RU4S-CR-A200,RU4S-CR-A220,RU4S-CD-D6,RU4S-CD-D12

 RU4S-CD-D24,RU4S-CD-D48,RU4S-CD-D110,RU4S-CD1-D24,RU4S-NF-A24,RU4S-NF-A100,RU4S-NF-A110,RU4S-NF-A200,RU4S-NF-A220,RU4S-NF-D6,RU4S-NF-D12,RU4S-NF-D24,RU4S-NF-D48,RU4S-NF-D110,RU4V-NF-A24,RU4V-NF-A100,RU4V-NF-A110,RU4V-NF-A200,RU4V-NF-A220,RU4V-NF-D6,RU4V-NF-D12,RU4V-NF-D24,RU4V-NF-D48,RU4V-NF-D110,RU42S-A24,RU42S-A100,RU42S-A110,RU42S-A200,RU42S-A220.RU42S-D6,RU42S-D12,RU42S-D24,RU42S-D48,RU42S-D100,RU42S-D110,RU42S-R-A100,RU42S-R-A110,RU42S-R-A200,RU42S-R-A220,RU42S-D-D6,RU42S-D-D12,RU42S-D-D24,RU42S-D-D48

 RU42S-D-D100,RU42S-D-D110,RU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12.RU42S-C-D24,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,RU42S-NF-A11,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6.RU42S-NF-D12.RU42S-NF-D24.RU42S-NF-D48.RU42S-NF-D100.RU42S-NF-D110

 RR系列参数如下:大功率型继电器,大容量10A-1.2及3极。型号有:RR1BA-U,RR1BA-UL,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,RR2BA-UC,RR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,RR3B-UL,RR3B-UC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,RR3PA-ULC

 RH系列参数如下:SPDT~4PDT、10A触点小型功率继电器:RH1B-U,RH1B-UL,RH1B-UT,RH1B-UD,RH1V2-U,RH1V2-UD,RH2B-U,RH2B-UL,RH2B-UC,RH2B-ULC,RH2B-UT,RH2B-UD,RH2B-ULD,RH2B-ULD,RH2B-R,RH2B-LR,RH2V2-U,RH2V2-UL,RH2V2-UD,RH3B-U,RH3B-UL,RH3B-UT,RH3B-ULC,RH3B-D

RH3B-LD,RH3V2-U,RH3V2-UL,RH3V2-D,RH4B-U,RH4B-UL,RH4B-UC,RH4B-ULC

RH4B-UT,RH4B-UD,RH4B-LD,RH4V2-U,RH4V2-UL,RH4V2-UD

 RM系列参数如下:DPDT触点(5A)具备插入式和PC板端子型。型号有:RM2S-U,RM2S-UL,RM2S-UC,RM2S-UT,RM2S-UD,RM2S-ULD,RM2V-U,RM2V-UL

 RY系列参数如下:DPDT(3A)及4PDT(5A)触点具备双分叉型触点,型号有:RY2S-U,RY2S-UL,RY2S-UT,RY2S-UD,RY22S-U,RY22S-UL。RY22S-UT,RY22S-UD,RY4S-U,RY4S-UL,RY4S-UC,RY4S-ULC,RY4S-UT,RY4S-UD,RY4S-ULD,RY42S-U,RY42S-UL,RY42S-UT,RY42S-UD,RY2V-U,RY2V-UL,RY2V-UD,RY22V-U,RY22V-UL

RY22V-UD,RY4V-U,RY4V-UL,RY42V-U。RY42V-UL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 • EnglishVietnamese
 • error: Content is protected !!